نقيزاده: ادب حكم ميكرد بازوبند را به تيموريان بدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن جواني بود كه فصل گذشته شايد حتي بازي دادن به او ريســكي براي گسترش فوالديها به حساب ميآمد.

نقي زاده اما درســت از همان بازي كه به جاي خلعتبــري در تركيــب گســترش فــوالد قــرار گرفت، طلسم نبردنهاي تيم را شكســت و ناجي گسترش كمالوند در فصل شانزدهم شد.

بعــد از تغييرات گســترده تيــم، حاال او بازوبنــد كاپيتاني را در نيمه نخســت بازي با ذوبآهن به دســت بســته بود، بازوبندي كه كمي براي دســتش شل بود و به همين خاطر آن را عوض كرد.

نيمه دوم كه آندو به داخل زمين آمد، نقي زاده بازوبند را به او تقديم كرد و با اين حركت خبرساز شد.

او ايــن كار را بــه حكــم ادب كــرده و دربارهاش ميگويد: «براي مــن افتخــاري بــود كه كاپيتان گســترش فوالد باشــم. البتــه بــا حضور آندرانيــك تيموريان ادب حكم ميكــرد كه بازوبند را به آقا آندو بدهم و اين كار را انجام دادم.»

نقيزاده حتــي اگر بازوبند را به آندو نميداد و بــه بــازوي خــودش ميبســت، باز هم از ديد خيلي از كارشناسان، اســتعدادي اســت كه در گســترش به چشم نميآيد.

خودش هم اين موضوع را ميداند و ظاهراً به همين خاطر ميخواسته از اين تيم جدا شود كه باشگاه مانع اين جدايي شده.

نقــي زاده در اين رابطه ميگويد: «قبل از شروع فصل پيشنهادهاي زيادي داشتم با اين حال قراردادم با گسترش فوالد مانع جداييام شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.