حاتمي: فقط يكي از نيمكت نشينان تراكتور را ميشناسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مي خواهيد اوضاع ســخت و بغرنج تراكتورســازي را بهتر از قبل لمس كنيــد؟ فــرزاد حاتمي آن را در چنــد جمله بيان كرده اســت: «روزي كه قرعهكشــي ليگ انجام شــد، گفتم از شــانس بد تراكتورسازي اســت كه عالوه بر محروميت در نقل و انتقــاالت و مصدوميت چند بازيكن، قرعه بدي هم به ما خورده اســت. بازي اول در اهواز بود و هفته دوم و ســوم برابر پرسپوليس و اســتقالل. نيمفصل دوم ميتوانيــم بازيكن بگيريم اما تا زمــان هماهنگي آنها، باز هم بايد هفته دوم و ســوم با پرســپوليس و اســتقالل بازي كنيم. قرعه بدي اســت اما تقدير ما است و از آن اســتقبال ميكنيم.» تراكتورسازي در وضعيت فعلي در برخي نقــاط بازيكن ندارد و اين موضوعي اســت كه حاتمي دربارهاش اين طور ميگويد: «تراكتورسازي به دليل محروميت نتوانست در نقل و انتقاالت بازيكن بگيرد و در برخــي نقاط به آن صورت بازيكن نداريم. اگر به نيمكت ما نگاه كرده باشيد، تنها يك نفر از آنها را ميشناختيد. امسال، سال سختي در انتظار ما خواهد بود.»

مهاجم تراكتورســازي در واكنش به اين موضوع كه ظاهرا باز هم گفته فوتبــال ايران پر از لجن اســت، تأكيد ميكند: «من ايــن حرفها را نزدم، بلكه گزارشــگر يك برنامه تلويزيوني از من در اين رابطه ســوال پرسيد كه گفتم ســال گذشته اين حرفها را زدم و امسال بزرگان در مورد آن صحبت ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.