دستنشان: ملوان بايد به ليگ برتر برگردد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از تيمهايي كه روند آمادهسازي خوبي داشــته ملوان انزلي است. شايد به همين دليل و به پشــتوانه هواداراني كه دارد نادر دستنشــان ســرمربي تيم با اطمينان از بازگشــت ملوان به ليگ برتر صحبت ميكند: «ملوان باشگاهي بزرگ است كه بازيكنان بزرگي را پرورش داده است. امســال با توجه به شرايط باشگاه، بازيكنان مد نظر خــود را جذب كرديم. همه تــالش خود را براي صعــود به كار ميگيريم و اين كار ســخت اما شــدني اســت. ملوان بايد به ليگ برتر كه جايگاه اين باشگاه است، بازگردد.» با اين حال او مدعي است كه بازياش با تيم برق جديد شيراز بسيار سخت است: «شرايط خوبي داريــم و مانند همه تيمهــا منتظر آغاز فصل جديد هســتيم. بايد ببينيم بازيها براي ملوان چگونه دنبال ميشود. معموالً همه تيمها در هفته نخست شرايط خوبي دارند. برق در فوتبال ايران نامي تاريخي است. اين تيم همچنين مربي و بازيكنان خوبــي در اختيار دارد. ســال گذشــته تيمهايي به ليگ برتــر صعود كردند كه به تازگي ليگ يكي شده بودند. برق نوين شــيراز هم ميتواند به ليگ برتر برسد و حتما حريف خوبي براي ما خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.