علي لطيفي: گل گهر هماهنگتر از ما است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم اكســين البرز امــروز در يكي از مهمتريــن بازيهاي هفتــه اول مقابل گلگهر قــرار ميگيرد. علــي لطيفي در اين بــاره ميگويد: «مقابل گل گهر بازي ســختي داريم. تيمي كــه دو ماه پيش تمرينات خود را شــروع كرده و كارهاي بدنســازي و تاكتيكي خوبــي انجام داده اســت ولي بر عكس ما همچنان در حال كارهاي بدنســازي هســتيم و به لحاظ تاكتيكي شــرايط نامناســبي نسبت به گلگهر سيرجان داريم، مطمئنا گل گهر سيرجان هماهنگتر از ما است. اميدواريم با تمام نفراتي كــه در اختيار داريم فردا بازي خوبي به نمايش بگذاريم. درســت اســت كه تقريبا 40 درصــد از بازيكنان خودمــان را در اختيار نداريم اما ســعي ميكنم به بازيكنان جــوان ميدان بدهم چون اعتقادم اين اســت كه بازيكنان من بازيكناني باغيرت و بازيكناني هستند كه ميتوانند در شــرايط حساس و سخت به تيم ما كمك كنند.»

لطيفي ادعا ميكنــد كه هزينههاي تيمش را نســبت به فصــل قبل تا ميزان قابل مالحظهاي كم كرده است: «با توجه به اينكه سال گذشــته تيم اكسين البرز 9 ميليــارد هزينه كرده بود ولي امســال اين 9 ميليارد بــه 3 ميليارد تغيير كرده اســت و ما با شــرايط متفاوتي امســال تيمــداري ميكنيم. به نظــرم بازيكناني كه جــذب كرديم بازيكنانــي بامعرفت و باغيرت هســتند. ما توانســتيم بازيكنان خوبي كه ســابقه حضور در ليگ برتر را دارند، جذب كنيم. جالب اينجاســت كه بعضي از كارشناســان باور نداشتند كه ما توانســتيم با هزينه كم ايــن بازيكنان را جذب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.