پنهان كاري عجيب درباره مصدوميت آغاسي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عارف آغاسي همان مدافعي است كه تراكتورسازي او را به خاطر كمبود بازيكن از تيم اميد پس گرفت. انگار از همان زمان هم بود كه آه تيم اميد دامن آغاســي و باشگاه تراكتورسازي را گرفت. قبل از شروع ليگ برتر، عارف آغاسي در جريان بازي تداركاتي با گســترش فوالد دچار مصدوميت شد و يحيي گل محمدي اعالم كرد احتماال چند هفته اول ليگ برتر را از دســت ميدهد. بعد از اين اظهارنظر مسووالن اين باشگاه تصحيح كردند كه فقط يك مسابقه مقابل استقالل خوزستان غايب است. روز قبل از بازي با استقالل خوزستان اما اتفاق عجيب تري رخ داد، در حالي كه كامال مشــخص بود آغاسي به ديدار با استقالل خوزستان نميرســد، كاظم محمودي سرپرست تيم تراكتورسازي از اساس مصدوميت آغاسي را تكذيب كرد. در نهايت اما آغاسي مقابل اســتقالل خوزســتان بازي نكرد. پس از معاينات انجام شــده روي ايــن بازيكن و بررسي وضعيت كشيدگي رباط صليبي او مشخص شــد كه اين بازيكن در بهترين حالــت ميتوانــد در ديــدار هفته پنجم تراكتورســازي مقابل سايپا به ميدان برود. البته حتي اگر آغاســي بتواند مقابل سايپا هم به ميدان برود، شــرايط بازي كردن در 90 دقيقه را نخواهد داشت. به احتمال زياد كادر فني تراكتورســازي درباره اين مدافع ريسك نكرده و از هفته ششم او را به ميدان خواهد فرستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.