عشوري به بازي استقالل ميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در آشــفته بــازار ايــن روزهــاي تراكتورسازي، مصدوميت بازيكنان اين تيم ديگر قوز باالقوز شــده. سينا عشوري كه بعد از كشمكشهاي فراوان باالخره مجوز بازي براي تراكتورسازي را به دست آورده، در جريان مســابقه با استقالل خوزستان، دچار آسيب ديدگي شــد و زمين بازي را ترك كرد. در حالي كــه خود اين بازيكن مدعي بود به بازي هفته دوم تيمش مقابل پرسپوليس نميرسد اما مسووالن باشگاه تراكتور از جمله سرپرســت اين تيم اصرار داشتند او اشــتباه ميكند و مصدوميتش آنقدرها كه تصور ميكند، جدي نيســت. سرپرست تيم تراكتورسازي معتقد بود او خيلي زود ميتواند تيم را همراهي كند.

حــاال دو هفته از بازي با اســتقالل خوزستان گذشــته و هنوز وضعيت سينا عشــوري حتي براي بازي با اســتقالل در هفته ســوم هم نامشخص است. متأسفانه كادر پزشكي تراكتورسازي درباره وضعيت عشــوري توضيــح شــفافي نميدهند و مشخص نيست كه شرايط مصدوميت اين بازيكن دقيقا چگونه اســت و او چه زماني ميتوانــد تيمــش را در رقابتهاي ليگ همراهي كند. به هرحال تيم تراكتورسازي بــراي چنين بازيهاي ســختي به دنبال مجوز سينا عشــوري بود و حساب ويژهاي روي حضور او در اين هفتهها باز كرده بود اما ظاهرا باران بدشانسي هرروز تندتر برسر اين تيم ميبارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.