مجوزاروپاييشدنعاليقدر بهدستگيتيپسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــران عاليقــدر را بايــد يكــي از خبرســازترين چهرههاي فوتســال در اين روزهــا بدانيم. از بــازياش در جام رمضان امــارات و تبعاتي كه ايــن موضوع در پي داشته بگيريد تا حاضر نشدنش در تمرينات گيتي پســند بــه خاطر پرداخت نشــدن مطالباتش. او حاال با توجه به پيشــنهاداتي كــه از تيمهاي خارجــي دريافت كرده، به دنبال اين اســت كه رضايتنامــهاش را از باشگاه اصفهاني بگيرد. او با قاطعيت اعالم كرده بعــد از اينكه بتواند از گيتي پســند تســويه حسابش را بگيرد، ظرف چند هفته به تيمي اروپايي خواهد رفت. در اين شرايط عاليقدر توقع دارد باشگاه گيتي پسند او را در پيوستن به تيم اروپايي كمك كند. وی در اين رابطه ميگويد: «من قصد حضور در جام باشگاههاي آسيا را داشتم اما متاسفانه نتوانســتم از باشــگاه رضايتنامه بگيرم. با اين حال اميدوارم گيتي پســند شــرايط يك مليپــوش را درك كرده و براي لژيونر شــدنم كمك كند.» عاليقدر پيش از اين با حضورش در رقابتهاي جام رمضان امارات خبرساز شده بود و به خاطر قراردادي كه با گيتي پسند داشت، مورد انتقاد اين باشگاه قرار گرفته بود. او اما معتقد اســت براساس قرارداد با حامي مالياش عمل كرده است: «رفتن من به امارات دست خودم نبود. من با حامي ماليام قرارداد داشــتم و حضورم در جــام رمضان يكي از شــروط قراردادم بــود. حتي اگر با گيتي پســند هم تمرين ميكــردم، باز هــم بايد از باشــگاه اجازه ميگرفتم و به امارات ميرفتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.