گاليه مسووالن بادران از وضعيت زمين حافظيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درحالي كه اصغر كالنتري ســرمربي فجر مدعي است چمن ورزشگاه حافظيه مشكلي ندارد اما سرپرست تيم بادران به شدت از شرايط اين زمين گاليه دارد.

ايزد ســيفا... پــور ميگويد: «هنوز بالتكليــف هســتيم كه در كــدام زمين قرار اســت بــازي كنيم. مگر ميشــود در فوتبــال به اصطــالح حرفهاي چنين اتفاقاتي بيفتد؟ من هنوز نميدانم كه چرا 10 روز قبــل به بعضي از تيمها هشــدار داده ميشــود كه زمين شما مورد تاييد نيست آنوقت روز بازي مشخص ميشود كه تاييد شــده اســت. اگر قرار است در زمين حافظيه بــازي كنيم كه اين زمين واقعا شــرايط بازي كردن نــدارد. همين يك ســاعت پيش براي مــن عكسهايی فرستادند كه نشان ميدهد زمين شرايط مناســب را ندارد و من نميدانم كه چرا مســووالن ســازمان ليگ ايــن زمين را تاييد كردنــد؟! هنوز به ما رســما اعالم نكردند كه قرار اســت كجــا بازي كنيم، در صورتي كه كمتر از 24 ســاعت وقت داريم تا مقابل تيم فجر سپاســي شيراز بازي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.