كعبي: نسبت به بازي اول شش تغيير داشتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپيدرود هفتــه دوم را هم با شكست پشــت سر گذاشــت تا در ميان تيمهايي قرار گيرد كه تا كنون هيچ امتيــازي از ليگ برتر دشــت نكردهانــد. اين تيم اما در شــرايطي بازي خانگي هفتــه دوم خود مقابل ســياه جامــگان را واگــذار كرد كه نســبت به بازي هفته اول تغييرات زيادي داشت. از جمله اين تغييرات هم نيمكتنشيني حسين كعبي بود كه حســابي اين بازيكــن را ناراحت كرده است.

كعبي كــه بابت ايــن ناراحتي به خود حــق ميدهد، در اين رابطه توضيح ميدهد: «تيم ما نســبت به ديدار هفته اول شــش تغيير داشت و تصميــم آقــاي نظرمحمدي اين بود كــه در تركيب ثابت قرار نگيرم. فوتباليســت بايد از نيمكتنشــيني ناراحــت شــود و من هــم چنين حســي داشــتم اما اعتراضي به نظر ســرمربي ندارم. شــايد به درد اين بازي نميخوردم كه از ابتدا به بازي نرفتم.»

در نهايت ســپيدرود اين بازي را هــم باخت تا با بحران بيشــتري به اســتقبال هفته ســوم ليگ برود. هرچند كه بازي سوم اين تيم مقابل گسترش فوالدي است كه در مقايسه با سپيدرود اوضاع چندان خوبي هم ندارد. كعبــي اما دربــاره اين بازي ميگويد: «گســترش فوالد با اينكه دو باخت در كارنامهاش دارد اما تيم بدي نيســت و حريف دشواري براي ما خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.