روزپيكر: پروژه سقوط آذرخش را كليد زدهاند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در روزهاي ســخت فوتســال، تيمهاي بومي مثــل آذرخش بندرعباس شــرايطي به مراتب ســختتر دارند. ايــن را از درددل سرمربي اين تيم ميتوان متوجه شد.

حرف دلش زياد است و شايد در مجال و حوصله هر محفلي نگنجد اما او در چند جمله مواردي را عنوان كرده كه قابل تأمل اســت و به راحتي نميتوان از آن گذشت.

عباس روزپيكر از اوضاع و احوال تيمش اينطور ميگويد: «خيليهــا ميگويند بنده تشــنج ايجاد ميكنم و از نداريها ميگويم. سال قبل پروژهای طراحي كردند كه بنده را حذف كنند اما نتوانستند و من با قدرت به كار خود ادامه دادم و اكنون پروژه ديگري طراحي شده است كه تيم آذرخش سقوط كند و عزم جدي بــراي افتادن اين تيم وجــود دارد. تا كي ميتوانم با كساني كه مخالف رشد بومي هستند مقابله كنم؟»

او همچنيــن تأكيــد ميكند: «شــك نكنيد مقصران اصلي وضــع امروز آذرخش خود را پنهان كرده و حاضر به پاســخگويي نيستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.