بازي با پرسپوليس هميشه برايم سخت است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

بازي‌نفت‌تهران‌مقابل‌پرسپوليس‌ اين‌بار‌هم‌حساسيت‌هاي‌زيادي‌ دارد.‌اين‌بازي‌از‌زماني‌كه‌يحيي‌ گل‌محمدي،‌عليرضا‌منصوريان‌ و‌علي‌دايي‌سرمربي‌نفت‌تهران‌ بودند‌خيلي‌حساس‌شده‌بود‌ كه‌حاال‌با‌حميد‌درخشان‌هم‌ حساسي ‌تهاي‌آن‌پابرجاست،‌ چراكه‌يك‌سرمربي‌پرسپوليس‌ بايد‌تيمش‌را‌با‌تمام‌قدرت‌ مقابل‌قرمزهاي‌پايتخت‌به‌ميدان‌ بفرستد‌تا‌امتياز‌كسب‌كند.‌حميد‌ درخشان‌سرمربي‌نفت‌تهران‌كه‌ ظاهرا‌به‌دنبال‌جبران‌شكست‌ سوپرجام‌است،‌اگرچه‌بازي‌مقابل‌ تيم‌سابقش‌را‌سخت‌مي‌داند‌اما‌ اميد‌زيادي‌به‌امتياز‌گرفتن‌نفت‌ دارد.‌درخشان‌درباره‌شرايط‌ تيمش،‌بازي‌با‌پرسپوليس‌و...‌ صحبت‌مي‌كند.‌

‌وضعيت‌نفت‌تهــران‌اين‌روزها‌ چطور‌است؟‌

خدا را شــكر تيم خيلي خوب است و شــرايط خوبــي را پيش ميبريــم. البته يكسري مشكالت وجود دارد كه اگر برطرف شود، با آرامش بيشــتر و خيال راحتتري ميتوانيم كار كنيم. ‌مشكالت‌مالي؟‌

طبيعتــا مهمترين و حســاسترين مشــكلي كه بــراي هر تيمي وجــود دارد مشــكل مالي است كه اين روزها براي نفت هم معضل بزرگي شده. اگر اين مشكل حل شود بدون شك با آرامش بيشتر و فكر آزاد روي مسائل فني بيشتر تمركز خواهيم كرد و نتايج بهتري به دست خواهيم آورد.

‌برخالف‌تصور‌در‌2‌هفته‌ابتدايي‌ ليگ‌خيلي‌خوب‌كار‌كرديد‌و‌4‌امتياز‌ ارزشمند‌به‌دست‌آورديد...‌

خب مــا قبــل از هر چيــز تالش ميكرديــم امتياز از دســت ندهيم كه خدا كمــك كرد و با تالش خــوب بچهها موفق شديم امتيازات ارزشمندي هم كسب كنيم. بازي خيلي خوب بچهها، نويد روزهاي خوب و آينده درخشــان را ميدهــد. همه بچهها واقعا خيلي خوب حــرف گوش ميدهند و تاكتيكها را اجرا میكنند. براي رو به جلو رفتن اين مساله خيلي ارزشمند است.

‌ خيلي‌ از‌ مربيــان‌ معتقدند‌ نفت‌ تهران‌به‌خاطر‌اينكه‌بدنسازي‌نداشته‌ و‌ بازيكنانــش‌ زير‌ فشــار‌ تمرينات‌ سنگين‌نبودند،‌روان‌تر‌بازي‌مي‌كنند،‌ در‌حالــي‌كه‌اكثر‌تيم‌هــاي‌ديگر‌به‌ دليل‌ بدنسازي‌ و‌ اينكه‌ بدن‌ بازيكنان‌ هنوز‌سنگين‌اســت،‌مشكل‌دارند‌و‌ نتوانستند‌ در‌ هفته‌هاي‌ ابتدايي‌ خوب‌ نتيجه‌بگيرند.‌اين‌مساله‌را‌تا‌چه‌حد‌ قبول‌داريد؟‌

من ايــن صحبتها را تاييد ميكنم و به نظرم بقيه مربيان درســت ميگويند. البته بقيه تيمها ممكن است تا هفته پنجم، ششــم مشكل داشته باشند اما بعد از آن از زير فشار خارج ميشــوند و ميتوانند بهتر كار كنند. درست اســت كه ما از اين بابت فشــار نداشتيم اما يك مســاله وجود دارد كه كار ما را ســخت ميكند. مثال اينكه ما از دقيقــه ‪60 05،‬ به بعد مشــكل داريم و بازيكنان بــه لحاظ بدني كم ميآورند. پس از اين منظر هم بايد به مساله نگاه كرد.

‌اما‌تا‌االن‌تيم‌تان‌در‌دقايق‌پاياني‌ هم‌خوب‌كار‌كرده‌و‌كم‌نياورده...‌

خــدا را شــكر طــوري تمريــن و برنامهريزي كرديم كه يك مقدار در دقايق پاياني هم بتوانيم خــوب كار كنيم و دوام بياوريم.

‌اين‌در‌حالي‌اســت‌كه‌بازيكنان‌ زيادي‌براي‌تعويــض‌نداريد‌و‌با‌يك‌ مشكل‌بزرگ‌ديگر‌هم‌مواجه‌هستيد...‌

ايــن مســاله بدتريــن و بزرگترين معضل تيممان اســت. هر دفعه هم ما از 2، 3 بازيكنمان نميتوانيم اســتفاده كنيم. يا ثبت نشدهاند يا مشكل خروجي دارند. اين مساله كار را براي ما واقعا سختتر كرده.

‌ براي‌ بازي‌ با‌ فوالد‌ خوزستان‌ هم‌ كارت‌بازي‌بازيكنــان‌براي‌يك‌بازي‌ صادر‌شده‌بود‌يا‌اينكه‌اين‌بار‌تا‌پايان‌ فصل‌است؟‌

خدا را شــكر اين بار كارت بازيها براي كل ليگ صادر شده اما به خاطر اينكه هنوز تشكيالت شكل نگرفته و سازماندهي نشده، سرپرست براي پيگيري كارها نرفته و نميدانيم براي بازي بعد كدام بازيكنان را در اختيار نداريم. ‌مشكل‌احمد‌آ ‌لنعمه‌حل‌شد؟‌

خوب شــد كه گفتيد. اين مساله را بايد پيگيري كنم تا مشكل او براي بازي با پرسپوليس حل شود.

‌‌تيم‌تان‌در‌ســوپرجام‌در‌شرايط‌ سختي‌مقابل‌پرسپوليس‌قرار‌گرفت‌و‌ شكست‌خورد،‌زماني‌كه‌تازه‌سرمربي‌ تيم‌شديد‌و‌مجبور‌بوديد‌از‌بازيكنان‌ جوان‌ استفاده‌ كنيد.‌ حاال‌ بعد‌ از‌ ‪‌3 2،‌‬ هفته،‌اين‌بار‌بازي‌با‌قرمزهاي‌پايتخت‌ را‌چطور‌مي‌بينيد؟‌

ميدانيد پرسپوليس تيم كاملي است كــه ‪8 7،‬ بازيكن مليپــوش دارد. اين تيم اردوي خوبي هم داشت و استخوانبندياش را حفظ كرد. پرســپوليس نماينده ايران در آسياســت و از لحاظ خيلي فاكتورها از تيم ما جلو است. به خاطر همين در مقابل تيم بزرگي مثل پرســپوليس كار سختي داريم اما ميخواهيم بازي خوبي انجام دهيم چون ما هم جزو تيمهاي خوب ليگ هستيم كه توانايي امتياز گرفتن از هر تيمي را داريم.

‌يعني‌اميد‌داريد‌كه‌از‌پرسپوليس‌ امتياز‌بگيريد؟‌

تــالش ميكنيــم و اميــدوار هم هســتيم. مطمئن باشــيد بازي خوبي در مقابل پرسپوليس انجام ميدهيم.

‌با‌توجه‌به‌اينكه‌شــما‌سال‌هاي‌ زيادي‌ به‌‌ عنوان‌ بازيكــن‌ و‌ مربي‌ در‌ پرسپوليس‌حضور‌داشتيد،‌قرار‌گرفتن‌ مقابل‌تيم‌محبوب‌تان‌سخت‌نيست؟‌

چرا، قرار گرفتن مقابل تيم محبوبم پرسپوليس واقعا سخت است؛ اينكه بايد از تيمي كه بــه آن عالقه دارم امتياز بگيرم و تيمــم را با تمام توان جلــوي آن به زمين بفرستم اما به هر حال فوتبال حرفهاي است و بايد با اين مساله كنار آمد.

‌بازي‌با‌پرســپوليس‌را‌چندچند‌ پيش‌بيني‌مي‌كنيد؟‌

فوتبال را نميشــود پيشبيني كرد اما اميدوارم بازي خيلي خوبي باشد.

‌حتما‌براي‌گل‌زدن‌به‌پرسپوليس‌ روي‌عيسي‌آل‌كثير‌هم‌حساب‌ويژه‌اي‌ كرده‌ايد...‌

عيســي خيلــي خــوب دارد كار ميكند و در قالب تاكتيكي ما جا افتاده كه خوشحالم پيشرفت او را ميبينم. هفته‌سوم

پنج‌شنبه‌91‌مرداد‌69‌ نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت ۱9:45

جمعه‌02‌مرداد‌69‌ سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت 20:30 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45 هفته‌چهارم چهارشنبه‌52‌مرداد‌69‌ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنج‌شنبه‌62‌مرداد‌69‌ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت ۱9:45 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:۱5

جمعه‌‌72‌مرداد69‌ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته‌پنجم

سه‌شنبه‌13‌مرداد‌69‌ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:۱5 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:۱5 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:۱5 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:۱5 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز،‌ (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) ‌*ديدار‌تي ‌مهايی‌كه‌بازيكنان‌شان‌در‌اردوی‌تيم‌ملی‌حضور‌ندارند‌در روزهای‌پن ‌جشنبه‌و‌جمعه‌‌دوم‌و‌سوم‌شهريور69‌برگزار‌می‌شود هفته‌ششم

پنج‌شنبه‌32‌شهريور‌69‌ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۱9:45 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:8۱

جمعه‌42‌شهريور‌69‌ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۱9:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۱9:45 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه‌62‌شهريور‌69‌ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00 هفته‌هفتم

چهارشنبه‌92/6/69 استقالل- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 20:00

96/6/30‌هبنش‌جنپ سپاهان- پرسپوليس، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:00 ســياهجامگان مشهد- گســترش فوالد تبريز، ورزشــگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت ۱9:30 استقالل خوزستان- سپيدرود رشت، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00

‌96/6/31‌هعمج صنعتنفت آبادان - فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت ۱9:00 پيكان- نفت تهران، ورزشگاه شهداي شهرقدس، ساعت ۱8:30 سايپا- پارس جنوبي جم، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت ۱8:30 تراكتور تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۱7:45

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.