ويسی و تكرار يک «جادو»

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در غوغای تســاوی بدون گل اســتقالل تهران برابر همنام جنوبیاش در ديدارهای جمعهشــب ليگ برتر فوتبال كشــور اين نكته گم شد كه استقالل خوزستان نيز بازی حساب شده و هدفمندی را ارائه داده است.

البته استقالل خوزستان در راستای كسب نتيجه تســاوی و بردن يك امتياز ســوغاتی در اهواز كامال در پز دفاعی ظاهر شد و در لحظاتی نيز به ضدحمالت روی آورد.

امــا در همه حال بر آنچــه انجام میداد، وقوف داشت و دوندگی زياد و پرسينگ حريف باعث شــد ميزبان به رغم تملك بيشتر توپ و ميدان صاحب فرصتهای حتمی متعددی نشود و هر چند تيم منصوريان در صورت هوشــياری بيشتر و شانس فزونتر گلزنی میكرد (و مدعی يكی دو ضربه پنالتی هم بــود) اما واقعيت امر اين اســت كه حريفی روبرويش ايستاده بود كه خيال تســليم شدن نداشت و همان طور كه ويسی در كنفرانس خبری قبل از مسابقه تصريح كرد، آمده بود تا حداقل يك امتياز بگيرد و اينچنين نيز شد تا آبیهای اهوازی پس از گذشــت دو هفته از ليگ هفدهم، يكی از شش تيم 4 امتيازی جدول باشند و به آينده اميدوارانهتر نگاه كنند.

يكی‌از‌شگفت ‌یهای‌بزرگ‌سا ‌لهای‌معاصر در ليگ پانزدهم بود كه ويســی يكی از شگفتیهای بزرگ دوران معاصر فوتبال را رقم زد و قهرمانی را نصيب اســتقالل خوزســتان كرد كه هيچكس تصور آن را هم در ذهنش نداشت.

ويسی اينك در شــرايطی به تكرار جادوی دو فصل پيش میانديشد كه ســرمايهای انسانی او متفاوت با گذشته است. اگر تيمی كه وی دو سال پيش راهی ليگ كرد و با آنها قهرمان شــد، از مشتی «ليگ يكی»های سابق شكل میگرفت و از بينشــان ســتارههای تازهای مثل بيت سعيد، زهيوی، زبيدی، طيبی و البته دخســوس برزيلی ســر بر آوردند، او در ليگ هفدهم مهرههايی را در اختيار دارد كه ابتدا به ســاكن پرتجربهتر از شاگردان دو فصل پيش وی نشــان میدهند. وحيد شــيخ ويســی با فرو رفتن در قالب فرناندو دخسوس برزيلی در دو هفته اول ليگ امســال گلی نخورده و جمعه شــب نقش اول را در متوقف كردن اســتقالل تهران ايفا كرد و البته او سال پيش در نظام كاری سيروس پورموسوی هم نمره قبولی گرفته بود.

راه‌های‌كسب‌امتياز عقيل كعبی، ميثــم دورقی و حكيم نصاری ســاير پرتجربههای نسبی آبیهای خوزستاناند و رضا كرمالچعب كوچ كرده از پرسپوليس نيــز به رغم جوانی مهره كمتجربهای نيســت و با لباس تيمهای ملی نوجوانــان و جوانان تجربههای زيادی را كســب كرده اســت. به آنها بيفزاييــد زحمتكشــانی مثل يونس دلفــی، ســلمان بحرانی، وحيد عســگرپور و ابوالفضل عاليی تا دريابيد چطور تيم ويسی در هفته اول از تراكتورســازی در دقايق آخر يك مغلوب ساخت و چگونه در هفته دوم 90 و اندی دقيقه حمالت همنام تهرانیاش را آن هم در ورزشگاه آزادی تهران بیاثر كرده و نباخت.

راح ‌تتر‌با‌تيم‌های‌كوچك ناباورانهتــر از قهرمانی دو ســال پيش قهرمانــی مجدد با چنين تركيبی در ليگ هفدهم اســت و ويسی و يارانش به حكم كمتجربگی اين تركيب به احتمال قوی به چنين توفيقی نخواهند رسيد و روزهای بــدی را هم در ادامــه ليگ تجربه خواهند كرد امــا اتفاقات دو هفته آغازين ليگ امسال نشــان داد ويسی انگار با تيمهای كوچكتر و كم مهرهتر راحتتر است تا با تيمهای بزرگتر و پرمهرهتر مثل سپاهان كه او فصل پيش روزهای پرفراز و فرود و كمثمری را در آن سپری كرد و تا هفته آخر هم دوام نياورد و زمامداری را شــش هفته مانده به پايان ليگ به زالتكو كرانچار كروات ســپرد و رفت و ناپديد شد و بعد از رفع برخی كســالتهای فيزيكی و روحی به اهواز برگشت تا باز هم راحت كار كند و روياهای خوش ببيند. روياهايی كه میتواند به كابوسی برای برخی حريفان خوش خيال استقالل خوزستان تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.