از عالقه به گوارديوال تا دفاع خوب اتلتيكو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويســي ســرمربي اســتقالل خوزستان بدون شــك خيلي خوششانس است كه توانســت در 2 هفته ابتدايي ليگ مقابل تراكتورســازي تبريز و اســتقالل 4 امتياز به دســت بياورد چراكه حريف سراپا حمله بــود اما در نهايــت آبيهاي اهوازي امتيــاز گرفتند. ويســي در مــورد دومين خوششانســي كه مقابل استقالل به دست آوردند، ميگويد: «خب، در فوتبال شــانس هم مهم اســت و شــايد يــك روز هم ما بدشــانس باشــيم. در بازي اول از عملكرد تيمم راضي نبودم اما در اين بازي توانستيم حسابشده دفاع كنيم هر چند كه استقالل هــم فرصتهــاي خوبي داشــت. ما چند فرصت روي ضدحمله داشتيم كه از دست داديم. بايد روي مسائل تهاجمي بيشتر كار كنيم ولي در كارهاي دفاعي از تيمم راضي هستم. ما يك بازي بسيار سخت و نفسگير داشتيم و براي امتياز گرفتن و براي بستن فضاهاي هجومي اســتقالل آمده بوديم كه بچههاي ما موفق بودند.»

ســرمربي استقالل خوزســتان درباره پنالتي كه براي استقالل گرفته نشده، ادامه ميدهد: «شايد آن صحنه پنالتي باشد ولي مــن معتقدم بايد بــه داوران فرصت داد و نبايد آنها را تحت فشار گذاشت. به هر حال ممكن اســت يــك روز داور به ضرر تيم ما اشتباه كند. اشتباهات داوري در تمام دنيا براي همه تيمها است و بايد به آنها احترام بگذاريم.» عبدا... ويســي كه اميد زيادي به بهتر شدن شــرايط تيمش دارد، ميگويد: «من قبل از شروع فصل در تمرينات تمركز الزم را نداشــتم و مدام دنبال پول و حامي مالي بودم اما قطعا در ادامه وضعيت تيم ما بهتر خواهد شد.»

ويســي درباره كم بودن تماشــاگران فوتبال هم صحبتهــاي جالبي دارد: «االن اكثــر بازيها از شــبكههاي مختلف پخش ميشــود و اين يكي از داليل مهم اســت. موضــوع ديگر فضــاي ورزشــگاهها و جو نامناسبي اســت كه وجود دارد و خانوادهها زياد به فرزندانشــان اجــازه نميدهند به ورزشــگاه بروند. از طرفــي موقعيت مكاني ورزشــگاه و امكانات هم در وضعيت خوبي نيســت. با اين حال معتقدم اگر تيمها زيبا بازي كنند تماشاگر هم به ورزشگاه ميآيد.»

سرمربي اســتقالل خوزستان كه هنوز هم بازيهاي اروپايــي را پيگيري ميكند، درباره اينكه كدام تيم و ســرمربي را دوست دارد، ميگويــد: «من گوارديوال را دوســت دارم. او هنوز هم بهترين مربي دنيا اســت. ســبك بازي اتلتيكو مادريد را دوست دارم چون آنهــا خيلي خوب جمع ميشــوند و دفاع ميكنند. در مالكيــت توپ هم بايرن را دوســت دارم و در فوتبــال تهاجمي هم بارسلونا را.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.