نصرتي: شجاع مثل من است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد نصرتي مدافــع نفت تهران كه بــراي بازي بــا تيم ســابقش يعني پرســپوليس آماده ميشــود، درباره باال بــودن ميانگين ســني خط دفــاع نفت تهران توضيح ميدهــد: «فكر ميكنم با بازيهايي كه در دو مســابقه اخير انجام داديم، پاســخ انتقادها را به خوبي داديم. آنهايــي كــه ميگفتند تيم ما مدرســه پيرمردها شــده و بازيكنان مسن در آن حضــور دارند، حاال حرفي بــراي گفتن ندارنــد. از طرف ديگر بايــد به اين نكته توجه كنيد كه در همــه تيمهاي بزرگ دنيا هم مدافعان باالي 30 ســال ســن دارند. حتي گلرها هم بايد باتجربه باشند. در خط دفاع جاي كوچكترين اشــتباهي نيســت و به همين خاطر بايد بازيكنان تجربه بااليي داشته باشند.»

مدافع نفت تهران در رابطه با بازي با پرسپوليس و رويارويي با برانكو ميگويد: «بازي با پرسپوليس براي ما بسيار دشوار خواهد بود. پرســپوليس در ‪3 2،‬ ســال اخير يكــي از باثباتترين تيمهاي ليگ برتــر بوده و مجموعه خوبي از نظر كيفي دور هم جمع شــده اســت. در راس اين تيم هم برانكو ايوانكوويچ حضور دارد كه مربي بزرگي است و با بازيكنان مستعد و خوب توانسته تيم مقتدري بسازد. برانكو مربي اســت كه براي من بســيار زحمت كشــيده. من هم هميشه ســعي كردم جواب زحمتهايــش را بدهم. در زماني كه شــاگرد او در تيم ملي بودم ســعي كردم بهترين عملكرد را داشــته باشم و با گلهاي حساســي كه به ثمر رساندم، توانستم پاســخ اعتمادش را بدهم. گلي كــه مقابل عمان در جــام ملتها زدم و همچنيــن گل صعود به جــام جهاني از مهمترين صحنههاي مانــدگارم در تيم ملي است. اينكه ميگفتند من پسر برانكو در تيم ملي بودم، درست نيست. او مربي بزرگي است و هميشه دوستش داشته و دارم. االن هم برايش احترام قايلم و قبل از بــازي اين هفته هم قطعا به ســمتش ميروم و رخصت ميگيرم.»

محمد نصرتي در مورد شــباهتش به شجاع خليلزاده هم توضيح ميدهد: «شــجاع خليلزاده مدافع بســيار خوبي اســت. او فاكتورهاي مثبتي دارد كه در جريان مسابقات به چشم ميآيد و سبك بــازياش را متمايــز ميكنــد ولي فكر ميكنم شجاعت بيش از حد گاهي اوقات كار دســتش داده. فكــر ميكنم من هم چند سال قبل شبيه شجاع بودم. بعضي مواقع شــجاعت زياد باعث اشــتباههايي ميشد و از اين جهت ميتوان مقايسهای بين من و خليلزاده انجام داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.