فراز از عبدا... دلخور نشده!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند شب پيش عبدا... ويسي سرمربي استقالل خوزســتان در برنامهاي تلويزيوني جمالتــي در مورد فــراز كمالوند بيان كرد كه عجيب بود. ويســي درباره صحبتهايي كه كمالونــد در مورد مردم آبادان زده بود، به شــوخي به ســرمربي صنعتنفت لقب «ســياهباز» داد كه اين مســاله با واكنش مجريان برنامه مواجه شــد. با اين اتفاق به نظر ميرسيد فراز كمالوند از ويسي دلخور شود اما ظاهرا اينطور نيست.

كمالونــد درباره صحبتهاي ويســي ميگويد: «من و عبدا... با هم رفيق هستيم و هميشه با هم شــوخي ميكنيم. مشكلي در ايــن باره وجود نــدارد. او بعد از برنامه هــم زنــگ زد و دلجويي كــرد. دلخوري از ويســي ندارم. ويســي به من گفت فكر كــرده در كالس مربيگري قــرار داريم كه شــوخي انجام داده. به هــر حال او بعضا از اين حرفها ميزند و مشكل خاصي در اين خصوص وجود ندارد.»

كمالوند كه بــراي اولين بار تمرينات تيمش را بــه زمين چمن پيروز آبادان برد، درباره شرايط اين زمين هم توضيح ميدهد: «از مسووالن به خاطر پيگيري 2ماههشان براي آمادهســازي زمين چمن پيروز تشكر ويژه و خاص دارم. ما دو شب بعد از برگشت از تهران از زمين پيروز بازديد كرديم و آقاي امينفر سرپرست تيم صنعتنفت از ساعت 6صبح پيگير آمادهسازي زمين بود. ميشود گفت بعد از مدتها تيم صنعتنفت داراي يــك ورزشــگاه تمريني به معنــاي واقعي آبرومند شده اســت. زمين چمن پيروز در خوزســتان بينظير است. بايد به اين زمين رسيدگي كنيم تا زحمات تيم مهندسي به هدر نرود.»

ســرمربي صنعتنفت آبادان به بازي پيــش روي تيمــش مقابل پديده مشــهد اشــاره ميكند و ميگويد: «پديده و مربي اين تيم را به خوبي ميشناســم و توجهي به نتيجــه هفته دوم اين تيم نميكنيم. در روزي كه پديده توانســت ســپاهان را با 4 گل شكست دهد، دروازهبان جوان سپاهان روز خوبي پشــت سر نگذاشت. اميدواريم با حضور پرشور تماشاگران زردپوش آباداني، دومين3 امتيازمان را مقابل پديده كســب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.