مديرعامل پديده پيگير قهر خانزاده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا خانزاده مدافع پديده مشهد كه در بازي با سپاهان يك گل زيبا هم زد، در دقايق پاياني تعويض شد كه اين مســاله او را ناراحت كرد. خانزاده بعد از تعويض ظاهرا به حالت قهر زمين را ترك كرد تا اين روزها شايعه اخراجش از تيم به گوش برســد. حميدرضا كريمويي مديرعامل باشــگاه پديده مشهد در مورد اتفاقاتي كه بين محمدرضا خانزاده و محمد تقوي كه باعث تعويض شده، افتاده ميگويد: «خواهش من اين است كه مساله آنقدر بزرگ نشود كه نتوان آن را جمع كرد. اينگونه مباحث در فوتبال عادي اســت. شايد يك بازيكن پيشــنهاد بدهد در يك پست راحتتر بازي كند ولي اصال بحث بياحترامي وجود نداشــته و بعد از بازي ما در جلســهاي هماهنگ كرديم كه طرفين با هم صحبت كنند اگر هم بحثي به وجود بيايد ما آن را حل ميكنيم.» كريمويي درباره شايعه اخراج خانزاده هم ادامه ميدهد: «چنين موضوعي اصال صحت ندارد ولي جلسه داخلي را در مورد اين موضوع برگزار و مواضع باشگاه را به آنها اعالم خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.