درويش خوشحال از اعتماد به دايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايپا در 2 بازي ابتدايي ليگ برتر به 4 امتياز ارزشمند دســت پيدا كرد تا نشان دهد تيم آمادهاي در ليگ هفدهم اســت. رضا درويش مديرعامل باشــگاه ســايپا كه هنوز هم از نتايج فصل قبل ناراحت اســت، حاال اميد زيادي دارد كه نارنجيپوشــان بتوانند به جايگاه خوبي دســت پيدا كنند: «تيم ما واقعاً جوان اســت و در تركيب اصلي خود حدود هفت، هشــت تغيير نســبت به فصل گذشــته داشــته اما با اين وجود از نتايج و عملكرد تيم كامال راضي هستم. براي هماهنگي بيشــتر بازيكنان همچنان زمان الزم است و با وجودي كه تمرينات خوبي داشتيم اما انسجام تيمي در مسابقات رسمي به دست ميآيد. براي رسيدن به انسجام هم به زمان نياز است اما توانايي فني باالي دايي باعث شده با وجود زمان كم نتايج خوبي كسب كنيم.» درويش درباره بازي هفته آينده سايپا ميگويد: «در هفته سوم بايد با گرماي هوا و استقالل خوزستان بجنگيم و قطعا گرما كار ما را سخت خواهد كرد اما بازيكنان محكم و مصمم به دنبال پيروزي هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.