قرارداد سعيدي با فوالد باالخره فسخ شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سروش سعيدي يكي از بازيكناني بود كه به خاطر كارت جعلي خدمت سربازي، مجبور شد فوالد را ترك كند و به فجر برود. او بعد از پايان خدمت ســربازياش به اهواز برگشــت و نيم فصل دوم ليگ شانزدهم همراه قرمزپوشان بود اما اين فصل ظاهرا جايي در فهرست فوالد نداشت. به همين دليل تصميم گرفت به فجر برگردد اما يك فصل ديگر از قراردادش باقي مانده بود. اين در حالي بود كه باشــگاه فوالد از آن اطالع نداشــت. به هر حال همين مســاله باعث شد ســعيدي براي رفتن به فجر مشكل داشته باشد كه در نهايت ديروز اين موضوع حل شد و او قراردادش را با فوالد فسخ كرد اما حاال معلوم نيست او به كجا ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.