مهاجم عراقي سپاهان امروز در اصفهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مروان حســين مهاجم عراقي سپاهان از امروز به اصفهان ميآيد تا در تمرينهای اين تيم شركت كند. مروان حسين مهاجم تيم الشــرطه عراق يكي از بازيكناني بود كه زردپوشــان در پنجره تابستاني به خدمت گرفتند اما تعهد و قراردادي كه اين بازيكن با تيم عراقي داشــت باعث شد سپاهانيها نتوانند در دو بازي ابتدايي از او در تركيب تيم بهره ببرند. مروان حسين امروز وارد اصفهان ميشود تا كارهاي اداري او براي پيوستن به جمع زردپوشان صورت پذيرد. احتماال اين بازيكن در بازي اين هفته مقابل پارس جنوبي نتواند براي تيمش راهي ميدان شود و يا حتي روي نيمكت تيم حضور داشته باشد ولي زالتكو كرانچار ميتواند اميدوار باشد از هفته چهارم تيم كاملي در اختيار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.