بازگشت كاپيتان صنعتنفت به تمرينات

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي اســدي بازيكــن باتجربــه صنعتنفت كه در بازي با اســتقالل تهران در هفته نخســت دچار آسيبديدگي شد و زميــن بازي را ترك كرد، با صالحديد كادر پزشكي مقابل سايپا در هفته دوم به ميدان نرفت اما او از شــنبه بــه تمرينات گروهي تيمش برگشت. با اين اتفاق به نظر ميرسد اســدي با بهبود مصدوميتش مشكلي براي همراهي صنعتنفت آبــادان مقابل پديده مشهد در هفته سوم ليگ برتر ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.