نکو چیزهای تازه میآموزد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جواد نکونام حتی مربیگری در تیمملی را هم تجربه کرد اما دورههای مربیگری را هنوز پشــت ســر نگذاشــته است. پس از بازی در تیمهای پاس تهران، الوحده و الشــارجه امارات، اوساسونا، استقالل، الکویت، سایپا و العربی قطر، جواد نکونام به دوره بازیگری 18 سالهاش پایان داد و خیلی زود ردای مربیگری را پوشید. کیروش او را به کادر فنی تیمملی برد و به همان سرعت هم برکنارش کرد. هفتهها و ماههای بعد از آن را کاپیتان پیشــین تیمملی ایران دور از فوتبال گذراند و چند روزی هم سر کالس مربیگری درجه سه نشست. تازهترین فعالیت فوتبالی نکونام اما حضور افتخاری در کالسهای حرفهای مربیگری بود که یکی دو هفته پیش برگزار شــد. او با حضور در کالسهای پروالیســنس مربیگری- که با حضور مدرس دانمارکی برگزار شد- به عنوان میهمان تالش کرد چیزهای تازهتر و بیشتری از فوتبال یاد بگیرد و این عکس یادگاری را هم همان روز ثبت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.