هیات مدیره و خبرنگاران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با اعالم اسامي هیات مدیره جدید پرسپولیس چنان دعوایي در رسانهها راه افتاده که حد و حدود ندارد. یکی از رســانهها نام یکي از اعضاي هیات مدیره را مثال اینگونه نوشت: آقاي صفدر غضنفرآبادي باغ درهاي راه چمني! بالفاصلــه خبرنگاران با جســت و جــو در اینترنت یکي را پیدا کردند که همین اســم را داشت و داراي مشخصات زیر بود: .1 مدیرعامل شرکت لیفتراكسازي باغ سازان رو به رو .2 داراي مــدرك فوق دیپلم بیل زني از دانشــگاه بیرمنگام با گرایش ذرات سلولي بنیادي! .3 داراي سه فرزند و دو همسر! .4 دارنده کمربند چرمي زرین مخصوص کتک زدن همسر و فرزندان تیتر خبرنگار جســتوجوگر: یک رزمي کار بیل به دست باغ پرسپولیس را آباد ميکند چند دقیقه بعد از مجمع باشگاه اصالحیه شماره یک ميآید که در آن نام کامل عضو جدید هیات مدیره اعالم شده صفدر غضنفرآبادي باغ درهاي راه چمني شوشترآبادي مسگر زاده است و صفدر غضنفرآبادي بــاغ درهاي راه چمني که ســایت محترم او را عضو هیات مدیره اعالم کرده، در هیات مدیره عضو نیست! بالفاصلــه خبرنگاران به دنبال جســت و جو کردن نــام صفــدر غضنفرآبــادي بــاغ درهاي راه چمني شوشترآبادي مسگرزاده افتادند و اتفاقا با یک نمونه تطبیق داده شده مواجه گشتند با این مشخصات: .1 مدیرعامل شرکت اره بده تیشه بگیر .2 داراي دو حساب بانکي در دو بانک مختلف .3 بچه خاك پاك جنوب شهر .4 داراي ســابقه تکچرخ زدن بــا موتور در جواني با یک دست و ایستادن روي موتور در حال حرکت به مدت 60 ثانیه .5 داراي 52 درصد سهام ساندویچي فالفلي تضامني اکبر کفترباز و شرکا هنــوز خبرنگاران محتــرم دهانشــان از تعجب باز نشــده بود که اصالحیه شــماره دو از راه رسید که در آن اعالم شــده بود این آقاي صفدر غضنفرآبادي باغ درهاي راه چمني شوشــترآبادي مســگرزاده که عضو جدید هیات مدیره پرســپولیس است، با آقایي به نام صفــدر غضنفرآبادي بــاغ درهاي راه چمني شوشترآبادي مســگرزاده که در کار بیزینس فالفل مشغول است، نسبتي ندارد. همچنیــن در این اطالعیه مشــخصات آقاي صفدر غضنفرآبــادي باغ درهاي راه چمني شوشــترآبادي مســگرزاده عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس به این شرح اعالم شد: .1 داراي ژن خوب و رفقاي باب باب! همه رفقا داراي ژن خوب و معتبر هســتند و اوضاع ردیف است. کور شود چشم حسود! .2 دارنــده مدرك مدیریــت بازرگاني از دانشــگاه آقاجونشون و نفر اول کالسهاي مدیریت اقتصادي پیشرفته که توسط پدر همسر ایشان تدریس ميشد. .3 دارنده سهام شرکتهاي... ...،...، ...وکه به دالیلي که نميتوان مطرح کرد از بیان نامشان معذوریم! .4 برخــورداري از حافظه مناســب و بیان قوي که براي پر کردن اوقات فراغت اعضاي محترم در طول جلسات هیات مدیره بســیار الزم است. در این حد بگوییم که نامبرده در طول این چهل ســال زندگي، لطیفهاي نیست که شنیده باشد و از خاطرش رفته باشد! نتیجه اخالقي: ژن خوبم آرزوست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.