استاد بازگشت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــرای یحیی گلمحمدی و تراکتورســازی ناراحت باشــیم یا نــه؟ چقدر میتوانیم امیدوار باشــیم به باال آمدن تیم محبوب تبریز و موفقیــت مربی جوانش که در محبوبیت، چیزی کم از تراکتورسازی ندارد؟ البته کم نیستند مربیانی که در هفتههای ابتدایی فصل نتیجه نمیگیرند و حاال باید یحیی را هم به آنها اضافــه کنیم. مربی جوانی که حتی در فصلهایی که با ناکامی آغازشــان کرده، موفقیتهای بســیاری را تجربه کرده است. آخرین نمونه آن، سال اول مربیگری یحیی در ذوبآهن است. تیمــی که از دو بازی اول خود یک امتیاز گرفت و هفته ســوم هم به پرســپولیس باخت. یحیی گلمحمدی تا هفته هشــتم پیروز نشــد و تیمش یکی از تیمهای بحرانزده انتهای جدول بــود. در نیمه دوم فصل اما ورق برگشــت و ذوبآهن نه تنها صدرنشــین نیمفصل دوم لقب گرفت، بلکه قهرمان جامحذفی هم شــد. تجربهای که باعث شد مدیران تیمهایی که با یحیی گلمحمدی کار میکنند، صبوری بیشتری به خرج بدهند. اگر چه وضعیت بحرانی تراکتورسازی تبعیت از هر فرمول و اتفاقی را غیرممکن میکند اما تجربههای قبلی نشــان داده که حتی باخت در ســومین هفته هم نمیتواند اتفاقی برای ناامیدی از یحیی گلمحمدی باشــد. او این فصل با تیم نصفه و نیمهاش قرعه بســیار ســختی هم داشــت؛ هفته اول بازی با استقالل خوزســتان و بعــد از آن دو دیدار پی در پی با ســرخابیهای پایتخت. در این دو هفته نه تیــم منصوریان پیروزی را تجربه کرده و نه یحیی که ثابت کرده در بازگشتهای ناگهانی استاد اســت اما باید ببینیم بعد از بازی این هفته کدامشان به بحران مینشینند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.