پرونده قتل، مهاجم االهلی را به زندان میفرستد؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درســت موقعي که جده براي اســتقبال از مهاجم جدید االهلي آماده ميشــد، رسانههاي عربســتاني از اتهام این بازیکن برزیلي به قتل یکي از هموطنانش پرده برداشتند. لئوناردو دســوزا 4 ماه اخیر را به خانهنشیني گذراند اما نه بــه خاطر عملکرد فوتبالياش که او پس از اخراج از آنژي روســیه به دلیل غیبتهاي مکررش بــه پارتیزان بلگراد پیوست و در 34 بازي 24 گل زد. مهاجم برزیلي به دلیل مصرف مشروبات الکلي و رانندگي غیرقانوني در برزیل که باعث قتل یکي از هموطنانش شده بود، از فوتبال دور ماند و نه تنها پروندهاش هنوز بسته نشده، بلکه هر لحظه امکان دارد این بازیکن 28 ســاله را به زندان بیندازند. دسوزا در حالي با االهلي قرارداد بســته که نیروهاي امنیتي برزیل پرونده قتل او را بازگشــایي کرده و به تحقیق درباره این اتفاق مشغولند. موضوعي که لرزه به تن حریف عربستاني پرســپولیس انداخته اما مهاجم برزیلي بدون توجه به این نگرانيها دیروز وارد شــهر جده شــد تا بعد از شرکت در آزمایش پزشکي االهلي، قراردادش با این باشگاه را نهایي کند. لئوناردو دســوزا اما نخستین ورزشکاري نیست که با اتهام قتل مواجه شــده و شــاید آخرینش هم نباشد. پیشترها اسکار پیســتوریوس هم به اتهامي مشابه به زندان افتاده بود. این دونده آفریقایي که به ســریعترین انســان بدون پا شــهره شــده، قهرمان دوي ســرعت معلوالن جهان و پارالمپیک اســت که در ســال 2013 به اتهام شلیک به نامزدش و قتل او دســتگیر و محاکمه و در نهایت به جرم قتل غیرعمد فقط 5 سال زنداني شد. او جي سیمپسون؛ این بازیکن سرشناس فوتبال آمریکایي و هنرپیشه هالیوود در سال 1994 به اتهام قتل همسرش و یک مرد دیگر دستگیر اما در دادگاهي که لقب «محاکمه قرن» را گرفت، تبرئه شــد. سیمپسون در سال 2008 هم به جرم ســرقت مســلحانه به دادگاه رفت و به 33 سال زندان با آزادي مشروط محکوم شد. روبیــن کارتر عضو تاالر مشــاهیر بوکــس نیویورك در ســال 1966 به اتهام قتل سه سفیدپوست به بیست سال زندان محکوم شد. دروازهبان برزیلي تیمهاي کورینتیانس و فالمینگــو هم در ســال 2010 به اتهــام قتل نامزدش دســتگیر و محاکمه شــد. اتهام برونو ســوازا این بود که اجــزاي بدن نامزدش را به ســگها خورانده اســت. رائه کاروت بازیکن فوتبال آمریکایي و یکي از ستارههاي لیگ این کشور هم به دلیل قتل نامزدش به زندان رفت. کاروت در ســال 1999 به پلیس خبر داد که فردي ناشــناس به نامزد باردارش شــلیک کرده اما دادگاه خود او را به اتهام این قتل مجرم دانســت و به زندان فرستاد. گاوین گرانت بازیکن تیم میلوال هم در ســال 2007 به 25 سال زندان محکوم شــد. به اتهام قتلي که در سال 2004 بر سر مواد مخدر رخ داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.