«نه» به نژادپرستي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

توهینها به سوخبیر ســیک دست بعد از قضاوت او در بــازي دوســتانه و نه چندان مهم چلســي و اینتر آغاز شــد. توهینهایي نژادپرستانه و قومیتي که البته بي پاســخ نماند. پس از گزارش اســکاي اسپورتس در مورد سوءاستفادههاي به وجود آمده و نظرات نژادپرستانه در مورد سوخبیر سیک- داور بازي اینتر و چلســي- حسابهاي کاربري تعدادي از افــرادي که علیه ایــن داور موضع گرفته و رفتار نژادپرســتانه از خود بروز داده بودند، غیرفعال شد. اوایل هفته پیش بود که وبســایت مشــهور اسکاي اســپورتس به کمک کمپین «بندازش بیرون» که ایــن روزها شــهرتش چیزي کم از خود اســکاي اسپورت نیست، در خصوص نظرات نژادپرستانهاي که مخالفان ســیک علیه او به زبــان آورده بودند، اقداماتي انجــام داد. این داور هندي، قضاوت بازي دوســتانه چلسي و اینتر را بر عهده داشت. قضاوتي که البته آنقدرها هم بدون اشتباه نبود. همیــن اشــتباهها ایــن داور را به حاشــیه برد و باعث شــد برخي از کاربران آنالین فضاي مجازي، قضاوت ســیک را به بــاد انتقاد بگیرنــد. انتقاد را ميتوان نشــنیده گرفت اما مشکل از جایي شروع شــد که برخي دیگر، نظرات خودشان را به شکلي خشونتآمیز و با استفاده از توهینهاي نژادپرستانه و قومیتــي ابراز کردند. دقیقا بــه همین دلیل بود که وبسایت اسکاي اســپورتس سهشنبه خود را با راهانــدازي کمپین «بندازش بیــرون» آغاز کرد تا شاید نژادپرســتي در فوتبال را محکوم کرده باشد. نتیجه چه شــد؟ تا پایان هفته، بیش از 80 درصد حسابهاي کاربراني که رفتار نژادپرستانه داشتند، شناســایي و غیرفعال شــد. جالب اینکه سوخبیر سیک که ســال گذشــته بهعنوان داور برتر لیگ ســنگاپور انتخاب شــد، گفته نظرات نژادپرستانه کاربــران را ندیده اما خواســته که به طور جدي با نژادپرســتي در فوتبال برخورد شود. بر خالف این داور 33 ســاله اما لیم کیا تانگ رییس فدراسیون فوتبــال ســنگاپور از توهینهــاي نژادپرســتانه برآشــفته و گفته: «فدراســیون ما از کمپینهایي مانند «بندازش بیرون» که براي ریشــهکن کردن نژادپرســتي در فوتبــال تالش ميکننــد، کامال حمایت خواهد کرد. اگر آنها به کمک ما نیاز دارند، آمادهایــم هر کمکــي در تحقیقاتشــان در مورد توهینهاي نژادپرستانه علیه سوخبیر سیک، انجام بدهیم. عــالوه بر این، ما براي گزارش اقدامات این مجرمان، مردد نیســتیم. توهینهاي نژادپرستانه و سوءاستفادههاي نژادپرســتانه چه در درون زمین و چه از روي ســکوهاي ورزشــگاه و چه در فضاي مجازي، به هیچ وجه قابل تحمل نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.