خودسوزی با نفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به چه زبان دیگری میشــد از شکســت خانگی اســتقالل برابر صنعتنفت نوشــت؟ شکستی که آبادانیها را در پایان هفته سوم به صدر جدول رساند و برای استقاللیها که از سه بازی اول خود تنها یک امتیاز گرفته بودند، چیزی جز توجیه باقی نگذاشت. برانکو گفتــه بود که تاییدیه دو بازیکن اوکراینی پرســپولیس را از دو نفر از شــاگردان ســابقش گرفته و کمالوند هم اینطور کری خوانده بود: «گســترش نخستین سه امتیاز خود را از پرسپولیس میگیرد.» ناآمادگی ریو برای میزبانی از المپیک 2016 و کریخوانی اوسین بولت برای رقبایش دیگر اتفاقهای یک ســال پیش بود و سهراب مرادی هم گفــت که حتی اگر زیر رکوردش وزنه بزند، حتما طال میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.