تمسخر پیکه به خاطر نیمار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پیشبیني اشتباه مدافع بارسلونا درباره آینده نیمار، دستمایهاي شده براي تمسخر او. انتقال نیمار به پاريسنژرمن هنوز جدي نشده بود که پیکه عکسي از خودش و همبازي برزیلياش را در اینســتاگرام منتشر کرد و در توضیح آن به اسپانیایي نوشــت: «او ميماند.» پیشبیني او اما درســت از آب درنیامد چرا که کمتر از دو هفته بعد، نیمار با گرانترین قرارداد تاریخ فوتبال راهي فرانســه شد. از آن روز به بعد، کاربران شــبکههاي اجتماعي و به ویژه هواداران بارسا که از جدایي بازیکن برزیلي تیمشــان ناراحت بودند، جرارد پیکه و پیام مجازياش را در اینستاگرام به تمســخر گرفتند و همه آنچه مينوشتند، کنایهاي بود به این ادعاي او که «نیمار ميماند.» رفتاري که هواداران فرانســوي پاريســنژرمن هم در افتتاحیه لیگ فرانسه (لوشامپیونه) تکرارش کردند. پیروزي دو گله پاريسنژرمن برابر میهمانش آمین در هفته نخســت فصل صحنههاي جالبي را رقم زد که چشــمگیرترینش شــاید به وجد آمدن نیمار-که از روي ســکوهاي ورزشگاه پاركدوپرنس بازي را تماشــا ميکرد- موقع گلزني پاريســنژرمن بود. صحنه دیگري که جلب توجه ميکرد، حضور هواداراني بود که پیراهن شماره 10 پاريسنژرمن را که به نیمار تعلق گرفته، به تن داشــتند اما نه با اسم این بازیکن برزیلي بلکه با پیام معروف جرارد پیکه: «ميماند!» در قسمتي از ورزشگاه دو نفر از هواداران پاريسن ژرمن به شــیوهاي جالبتر روي زخم پیکه نمک پاشــیدند. این دو هوادار که کنار هم نشســته بودند، پیراهنهایي به تن داشــتند که روي یکي از آنها نوشته شده بود «ميماند» و روي دیگري در پیامي ترکیبي از زبان اســپانیایي و فرانسوي نوشته شده بود؛ «نميماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.