پسر ایراني در قفس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خردادماه ســال گذشــته و در جریان یک دوره مســابقات حرفهاي داخل قفــس- -MMA بود که دختــر رزميکار اما آماتور ایرانــي برابر حریف حرفهاي خود به بدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همان اتفاق حاال براي پســري نوجوان رخ داده است. مهرشاد هدایتي روز شنبه به عنوان نماینده ایران در مســابقهاي مشــابه وارد قفس شد که در همان دقایق اولیه بازي را باخت و دســتش هم به شــدت آسیب دید. متاسفانه فردي که در اعزام آرینا مافي دخالت مســتقیم داشت، این بار هم شرایط چنین اعزامي را فراهم کرده و به نظر ميرســد برخوردهاي صورت گرفته با او کافي نبوده است. در جریان آنچه سال گذشته براي آرینا مافي رخ داد فدراسیونهاي مختلف با صدور بیانیــه این نوع برنامهها را محکوم و حتي با ارائه بخشــنامههاي متعدد، بر ممنوعیت فعالیت در رشتههایي همچون MMA تاکید کردند. نکته مهم اینکه چنین اعزامهایــي غیرقانوني صورت ميگیرد. افرادي هم که در این حوزه فعالیت ميکنند نیازي به مجوز ندارند و بدون کوچکترین عامل بازدارنده در مســابقات مختلف که هر هفته در کشــورهاي مختلف برگزار ميشود، شــرکت کرده و به سود هنگفتي ميرسند. هدایتي هم در مسابقاتي شرکت کرد که قانوني نبوده و مشخص نیست که مسوولیت اعزام او و آسیبدیدگياش را چه کسي یا چه کساني بر عهده ميگیرند. در چنین شــرایطي بهترین کار شــاید این باشــد که مســووالن ورزش فدراسیونهاي رزمي و حتي مسووالن نهادهای نظارتي تصمیمي درست و منطقي بگیرند و شدیدترین برخورد را با افرادي داشته باشند که از کودکان و نوجوانان ایراني سوءاستفاده ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.