قرمزها حریف السالمیه نشدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

کاپیتانهای پرســپولیس و السالمیه در مراسم آغاز مسابقه. یک طرف محمد پنجعلی ایســتاده و در مقابلش، کاپیتان تیم کویتی. این عکس روز پانزدهم مرداد سال 1372 گرفته شده است؛ دقایقی پیش از شروع بازی پرســپولیس ایران و الســالمیه کویت در جام در جام باشگاههای آسیا. آن بازی را قرمزها در خانه به تیم کویتی باختند و 7 روز بعد در خانه الســالمیه به پیروزی رسیدند؛ پیروزی 2 بر یک با گلهای بهزاد داداشزاده و جمشید شاهمحمدی. پرسپولیس نخستین نماینده ایران در جام باشــگاههای آســیا بود که البته در ایــن رقابتها به موفقیتی نرسید. دومین حضور پرســپولیس در آسیا با قهرمانی در جام حذفی ســال 1366 بود؛ جایی که قرمزها با شکست برابر محمدان بنگالدش که مربیاش زندهیاد ناصر حجازی بود، حذف شــدند. پس از راهاندازی جام در جام باشــگاههای آسیا در سال ،1990 پرسپولیس 3 بار به این رقابتها راه یافت و یک قهرمانی و یک نایبقهرمانی به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.