رابطه خوب سروش و همبازیانش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تیمهــای قطری برای اردوی پیش فصل خود کشــورهای اتریش، ترکیه و هلنــد را انتخاب کردهاند و تیم الخور هم که ســروش رفیعی را در اختیار دارد، در شــهر آمستردام هلند اردو زده است. چند روزی میشود که ســروش و همتیمیهایش به اروپا رفتهاند و قرار اســت پیش از بازگشــت به قطر چند بازی تدارکاتی هم انجام بدهند که البته حریفان تدارکاتیشان هنوز به طور رسمی معرفی نشدهاند. هافبک فصل گذشــته پرســپولیس در همین مدت کوتاه توانسته رابطه خوبی با بازیکنان و مربیان الخور برقرار کند و به نظر میرســد یکی از مهرههای اصلی این تم در لیگ ستارگان قطر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.