رویایی که کابوس شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اســتقالل از 30 بازی فصل گذشــته در 28 بازی گل زند و فقط 2 بازی را با ناکامی در گلزنی به پایان رساند. حاال اما در شرایطی که 2 هفته از لیگ گذشته، این تیم به تعداد همان دو بازی فصل پیش در گلزنی ناموفق بوده و تنها تیم در جدول لیگ برتر است که هیچ گل زدهای ندارد. استقالل که در تاریخ لیگ برتر سابقه نداشته هفته اول گل نزند، با جدایی کاوه رضایی- گلزن و گلســاز اصلیاش در فصل گذشــته- نه تنها در هفته اول بلکه در هفته دوم هم در گلزنی ناکام ماند تا رویای فصل گذشــتهاش تبدیل به کابوس شود. گل نزدن در دو بازی پیاپی اتفاق عجیبی در یکی دو فصل اخیر استقالل محسوب میشــود و آخرین باری که این اتفاق افتــاد در زمان مربیگری امیر قلعهنویی در لیگ چهاردهم بود که اســتقالل در هفته هشتم و نهم در گلزنی برابر نفت و فوالد توفیقی نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.