صبر جزیل باید!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي ثبت در تاریخ یکجا بنویسید که یک روزگاري هم بود که در یک روزنامه، نویسندهها مجبور بودند بهترین مطالب خودشــان را جاهــاي دیگري کار کنند. از ارائه توضیحات بیشــتر معذوریم. معذور نبودیم هم فرقي نميکرد! احتمال رســیدن این بخش از طنز به مرحله چاپ عین شانس آرسنال براي بردن همزمان سه تا جام با همه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.