محتاج خلق

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تون دو چاتینیر! اشــتباه نکنید این کلمه زشــتی نیست! نام جدید مربي خونه به خونه بابل است که کارش از دســتیاري هیدینگ به جانشیني حسین رحماني رســیده! خدایا آخر عمــري هیچ کس را محتاج نکن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.