نه شیرم، نه غول من امیر عليام

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

من اینجا زجر کشیده و خاک خوردهام در این رشته باید کشتی، بوکس و رشتههای رزمی را بلد باشیم کشتی گرفتن و مبارز بودن زمین تا آسمان فرق دارد ریشهام کشتی است اما در این مدت بوکس را هم یاد گرفتهام جنجال بخشی از جذابیت رشته ما است در رشته ما حین مسابقه حتی یک ورزشکار نمرده است میترسیدم بگویند در کشتی خراب کرد، در رایزن هم باخت مراعاتی در کار نیست، نزنی، کتک میخوری در ایران فکر میکردند از بین دو مبارز، یک نفر زنده از رینگ بیرون میآید کورتانیدزه و کرم جابر از کشتی آمدند اما در 30 ثانیه ناک اوت شدند بعد از پیروزی مقابل حریف آمریکایی، تلویزیون ایران مرا نشان داد بابک قربانی 10 بر صفر قاسم رضایی (قهرمان المپیک) را برد میخواهم روزی در UFC قهرمان شوم در تمام مبارزهها باید آزمایش دوپینگ بدهیم رقابت نزدیک من و بابک در کشتی باعث شد به مواد نیروزا رو بیاوریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.