هر چه صبر كردم، تغييري حاصل نشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حســن كامراني فر رييــس دپارتمان داوري بــا انتشــار نامــهاي از ســمتش كنارهگيري كرد. متن نامه كامراني فر را در زير ميخوانيد:

از ابتــداي ورودم بــه صحنه مديريت داوري كشــور ســعي كردم تا با نگاهي نو سيستم سنتي را به سيســتم مدرن تغيير دهم، هيــچ آمار و شــاخصي در دپارتمان وجود نداشــت و يا اگر هم داشــت ما پيدا نكرديم ولي در طــول اين مدت نزديک به 00۳ صفحه آمار توليد كرديم تا بتوانيم در مورد داوران بهتر تصميم بگيريم.

با تغيير فرم گــزارش ناظران داوري از كاغذ و فكس به فــرم الكترونيكي و ايميل ســعي كرديم كه ســرعت انتقال اطالعات مسابقه را باال ببريم.

كالس نيمفصل براي داوران ليگ برتر بانــوان براي اولين بــار و آن هم در دو فاز تئــوري و عملي برگزار گرديد و با همكاري مركز ايفمارک از داوران خانم آزمايشهاي پزشكي گرفته شد.

همچنين برگزاري كالس دانش افزايي نيمفصل در كيش بــراي داوران ليگ برتر آقايان همطراز بــا كالسهاي فيفا كه خود من ســالها در آن شــركت ميكردم نيز از ديگــر كارهايي بود كه انجــام گرفت. نحوه تمرينات و ســطح آمادگي جسماني داوران بهطور كامل رصد گرديد و همين باعث شد متوسط دوندگي داوران در نيمفصل اول از 9 كيلومتر در نيمفصــل دوم به حدود ۳1 كيلومتر افزايش يابد.

در كنار اين مســائل سعي شد تعامل خوبــي با مربيــان تيمها برقــرار گردد. در زمينه بانوان، فوتســال و فوتبال ســاحلي هــر چند اقداماتي صــورت گرفت اما براي مــن اصال كافي و رضايتبخش نبود و به جز برگزاري كالس پيش فصل در بوشهر براي فوتبال ســاحلي و پيش فصل فوتســال در رامسر نتوانستم براي اين عزيزان مثمر ثمر باشم و دستمزدهاي معوقه آنها نيز يكي از مشكالتي بود كه نتوانستم به خوبي و آنطور كه شايسته است به سرانجام برسانم.

با حضــور تمــام وقت جنــاب آقاي اصفهانيان در دپارتمان داوران و فعاليتهاي ايشــان از مكاتبات اداري گرفته تا چيدمان داوري در دو هفته اخير عمال اينجانب يک ماه اســت كه كار خاصي انجام نميدهم و هر چه منتظر مانــدم تغييري در روند كار حادث نشد و زماني كه متوجه شدم شرايط قرار است به همين شــكل ادامه پيدا كند، ترجيــح دادم براي آرامش بيشــتر جامعه داوري و تنشزدايــي از رياســت دپارتمان كنارهگيري نمايم تا جناب آقاي اصفهانيان با آرامش خاطر بيشتري در دو جبهه كميته و دپارتمان به فعاليت بپردازد.

از كليه همكاران در فدراسيون به ويژه دوســتان و همراهانــم در دپارتمان داوري تشــكر ميكنم و اميدوارم در ادامه مســير با انرژي بيشــتر در خدمــت جامعه داوري باشــند. در طول اين مــدت مصاحبههايي صــورت گرفته كه چيز تازهاي نيســت، در گذشــته نيز اتفاق افتاده فــردي كه ديگر مســووليت ندارد و يا قدرتش كم شــده را مورد عتــاب قرار ميدهند كــه جواب اين دوســتان نيز به موقع مناسب داده خواهد شد. در انتها مراتب قدرداني و سپاسگزاري خود را از دبيركل ســابق جناب آقاي دكتر اســدي به عمل ميآورم زيرا در طول مدت فعاليتم بهعنوان رييس دپارتمان ايشــان به صورت تمام قــد از بنــده و جامعه داوري حمايــت كرد و اميدوارم ايشــان نيز در هر كجا كه هســتند موفق و پيروز باشــند. به نقطه پايان رســيديم و اميدوارم اين پايان سرآغاز شروعي دوباره باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.