رفقايی كه با منشا دوست نيستند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اين فصل كه خبري از رامين رضاييان و حاشــيههايش و نيمكت نشــينيهاي او در پرسپوليس نيست، ســوژه جديدي در پرســپوليس خودنمايي ميكند. منشــا و طارمي حاال نقل سرسبد حاشيههايي هستند كه پيرامون پرســپوليس مطرح ميشــود.

حاشــيههايي كــه تكذيبهاي نصف و نيمــه كريم باقري و ديگــر بازيكنان هم از آن كم نميكند. نــه تنها اين تكذيبها باعث كم شدن حرف و حديثها نميشود كه متن منتشــره در اينســتاگرام مهدي طارمي كه البته توسط يک طرفدار نوشته شــده ميتواند آن را شــديدتر از هميشه مطرح كنــد. طارمي با بازنشــر متن يكي از هــواداران آن را تاييد ميكند و از حرف دلش ميگويد. حرف دلي كه گادوين منشا ســوژه اصلي آن به شــمار ميرود. طارمي با بازنشــر اين نوشته احساسي در حقيقت از زبان يک هــوادار مكنونات قلبي خود را نسبت به مهاجم تازهوارد پرسپوليس مطرح كرده و از شــرايطي كــه پيرامون او وجود دارد، گاليه كرده. البته مشخص نيست كه مشكل طارمي و دوستانش با منشا چيست. بي ترديد حضور منشــا با اين كيفيت قطعا به نفع پرسپوليس است. گل زدنهايش كه ميتواند بــار را از روي دوش طارمي كمتر كند و حتي به او كمک كند تا در اين فصل بيشتر گل بزند اما چرا تشويق كردن يكي از بازيكنــان تيم بايد بــه منزله لجبازي با بازيكن ديگر تلقي شود؟

طارمي كه پيش از اين هم نشان داده راه ايجاد حاشــيه را در تيم خوب بلد است و در ايــن بين باند و جريانــي از بازيكنان نيز او را همراهي ميكنند، حاال عمال نشان ميدهد كه به يک نفر زياد از حد حســاس شده است. با اينكه برخيها سعي ميكنند ماجرا را عادي جلوه دهند و مدعي هستند چون اين متن از خود طارمي نيست، جاي نگراني وجود ندارد اما بازنشر آن در فضاي مجازي توســط او و دوستان هم جريانش نشــان ميدهد كه حرف دل او هم همين اســت. موضوعي كه ميتواند باندبازيها را در تيم بيش از پيش آشكار كند.

در پرســپوليس هم مشخص شده كه بانــد و گروه نتيجهاي جــز بر هم خوردن موفقيــت تيم نــدارد. هــواداران اين تيم احتماال هنوز مشــكالت محسن خليلي را با نيكبخت و دوستانش فراموش نكردهاند. حاشــيههايي كــه اگرچــه در نهايــت نه جلوي آقــاي گلي خليلــي را گرفت و نه توانســت با تمام مشــكالتي كه ايجاد كرد مانــع قهرماني پرســپوليس شــود اما به پرســپوليس ضربههاي زيادي زد. راستي اين همه حساســيت نوشــتاري و مجازي در واقعيت و در داخــل ميدان چه خواهد شــد؟ چشــمهايتان را ببنديد و يک بازي بــزرگ را تصور كنيد. طارمي و منشــا هر دو موقعيت گلي مناسب دارند. با اين همه حساســيتهاي نوشــتاري و مجازي روي منشــا، بازيكنان و جريان دوستدار طارمي در ايــن دوراهي چه خواهنــد كرد؟ اصال منشــا در موقعيت گلزني ديده خواهد شد و به او پاسي براي گلزني داده خواهد شد؟

شــايد طارمي و مسلمان و خيليهاي ديگر قصد پاس ندادن به منشــا را نداشته باشــند. شــايد باندي در كار نباشد. شايد دشمني با منشــا بهوجود نيامده باشد اما اين دلنوشــته مورد تاييــد طارمي كه نام ديگــر مهاجم تيم در آن بارهــا و بارها به چشــم ميخورد اصال اتفاق خوبي قلمداد نميشود.

ايــن آتش زير خاكســتر ميتواند در ادامه راه زبانه كشــيده و پرسپوليس را به گرداب حاشــيهها بكشاند. طارمي به منشا نه به چشــم هم تيمي و زوج مكمل بلكه به چشــم يک رقيب و حتي دشــمن نگاه ميكنــد و اين نگاه را بــه رفقاي نزديكش در تيم نيز تسري داده. نگاهي خطرناک كه ميتواند كاخ آرزوهاي پرسپوليس در فصل جاري را ويران كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.