حمايت رسانهای از منصوريان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آخرين جلســه هيأت مديره باشــگاه اســتقالل روز سهشنبه گذشــته در حالي برگزار شــد كه محمدحسين قريب رييس هيأت مديره اين باشــگاه در جلســه مورد نظر غايب بود و به نظر ميرسد وي تمايلي به ادامه همكاري با باشگاه استقالل در اين شرايط مديريتي نداشته باشد.

از ســوي ديگــر برخــي رســانهها مصاحبــهاي را از قول ســيدرضا افتخاري مديرعامل باشگاه اســتقالل منتشر كردند كه مديران اســتقالل مثل ســال گذشــته از منصوريــان حمايت كردنــد و در حالي كه عنوان شــد اين گفتوگــو بعد از پايان جلســه هيأت مديره صــورت گرفته اما نه تنها نشســتي بين مديران باشگاه استقالل برگزار نشــده بلكه آنها منتظر هســتند تا جلســه آينده هيأت مديره را برگزار و حتي از عليرضــا منصوريان بــراي حضور در اين جلسه دعوت به عمل آورند.

يكــي از اعضاي هيأت مديره باشــگاه استقالل كه نميخواست نامش فاش شود، در اين باره عنوان كرد:« ظاهرا اين خبر در رســانهها دست به دست شــده كه نشست هيأت مديره باشگاه برگزار شده اما ما هيچ نشســتي را برگزار نكرديم كه بخواهيم در آن از عليرضــا منصوريان حمايت كرده و يا عدم حمايت خود را اعــالم كنيم. مطمئناً جلســه آينده هيأت مديره باشگاه استقالل طــي تماس بــا تکتک اعضا برگــزار و در موردش اطالعرســاني خواهد شد و اگر هم در مــورد حمايت اعضاي هيــأت مديره از منصوريان، مديرعامل باشگاه صحبتي انجام داده اظهارنظر شخصي خود را مطرح كرده است.»

در حقيقــت خبــر برگزاري نشســت هيــات مديــره صحت نداشــته و ظاهرا به اين بهانه ايــن خبر كذب مطرح شــده تا از داخــل آن خبر حمايــت هيات مديره از عليرضا منصوريان رسانهاي شود تا به نوعي فشــارهاي اخير مبني بر اولتيماتوم پنهان هيات مديره به ســرمربي ناكام اســتقالل خنثي شود. خبري كه از بيخ و بن نادرست بوده و بيشــتر يک بازی رسانهای محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.