تاج: از فرصت جام جهاني به بهترين شكل استفاده ميكنيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نشســت ســتاد هماهنگي برنامهريزي جــام جهاني 2018 روســيه با حضور مهدي تاج رييس و محمدرضا ســاكت سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال و مســووالن ســازمانهاي مختلف برگزار شــد. اين نشست با حضور مشاور بينالملل، مشــاور فرهنگي و دبير كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال و نمايندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان فرهنگي و ارتباطات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت امور خارجه، معاونت گردشگري، سازمان ميراث فرهنگي و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران بعدازظهر ديروز با موضوع تبادل نظر و برنامهريزي در خصوص اعزام هواداران ايران و ســازماندهي آنها در روســيه به منظور همراهي تيم ملي فوتبال كشورمان در سالن اجتماعات روابط عمومي فدراســيون فوتبال برگزار شد و موارد فوق مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت. مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال ضمن تشكر به حاضران در اين نشســت گفت: «بايد برنامهريزي دقيق و مدوني داشته باشيم تا بتوانيم عملكرد مناســبي در رقابتهاي جام جهاني 2018 روســيه داشته باشيم. بر همين اســاس با كمک نهادهاي وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ...و گزارش ويژهاي از حضور تيم ملي در جام جهاني 2014 برزيل داشــته باشــيم تا بتوانيم آسيب شناسي كنيم. بايد تالش كنيم آسيبها را به حداقل برسانيم.»

وي در ادامه اظهار داشت: «حضور در جام جهاني يک فرصت مغتنم است كه بايد از آن به بهترين شــكل ممكن استفاده كنيم. برنامه و هدف فدراسيون فوتبال اين است كه از فرصت به وجود آمده بهترين بهره را ببرد. در همين راستا دومين نشست شــوراي راهبردي ويژه جام جهاني روسيه را به اعزام هواداران اختصاص داديم تا بتوانيم تماشــاگران خود را با سازماندهي نهادهاي ذيربط در روسيه كنار خود داشته باشــيم.» رييس فدراسيون در ادامه افزود: «هفته گذشته مالقاتي با ســفير روسيه داشــتيم كه درباره برگزاري ديدار دوستانه تيمهاي ملي ايران و روســيه و اســتفاده از ظرفيتهاي كشــور روسيه براي حضور تماشاگران ايراني در اين كشــور در هنگام برگزاري جام جهاني 2018 و همچنين تسهيل در رفت و آمد ورزشــكاران ايراني به دو كشور از مهمترين موضوعات مطرح شــده در اين نشست بود. آنچه مســلم است سفارت روسيه عالقه زيادي به همكاري با فدراســيون فوتبال ايــران دارد و آمادگي هرگونه همكاري با فدراسيون فوتبال ايران را اعالم كرده است.»

در ادامه اين جلسه مســووالن حاضر در اين نشست نكات مختلفي را در راستاي اعزام و برنامهريزيهاي مختلف ارائه كردند و مقرر شد در جلسه بعدي در خصوص اعزام هواداران به روسيه تصميم نهايي گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.