تيم 10 نفره با دو دروازهبان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هفته اول ليگ دســته يک در فصل 96-97 ديــروز با انجام 6 بازي همزمان از ســاعت 18 آغاز شد. از نكات قابل توجه اين بازيها حضور راهآهن با 10 بازيكن در مســابقه بود و اين تيم فقط همين تعداد بازيكن داشــت. قرارداد ساير بازيكنان اين تيم ثبت نشده بود. فرشيد پاداش بازيكن تيم ماهشهر در بازي با راهآهن هت تريک كرد و سه گل زد. شهرداري ماهشهر از ليگ دسته دو به ليگ يک صعود كرده است. تيم راهآهن در حالي از 10 بازيكن استفاده كرد كه حتي دروازهبان دوم اين تيم هم در پســتي غير تخصصي مجبور شد به ميدان برود! در اين بازيها به جز ملوان ساير ميزبانها شكست خوردند. ســه بازي پاياني هفته اول هم در ساعتي برگزار شد كه انتشار نتايجش براي ما مقدور نبود. راهآهن تهران صفر .............................................................................. شهرداريماهشهر4 گلها: سجاد قنواتي(1)، فرشيد پاداش(5 ، 15 )50و ملوان بندرانزلي يک................................................ آينده سازان برق جديد شيراز صفر گل: بابک مرادي(5۳) شهرداري تبريز صفر ................................................................................. مس كرمان يک گل: مقداد اكبرخواه )14(

خونه به خونه مازندران يک ............................................................. مس رفسنجان يک گلها: مجتبي رمضاني(05) براي خونه به خونه ، حميد غالمي(9۳) براي مس آلومينيوم اراک صفر .................................................................................... صباي قمصفر فجرسپاسي شيراز صفر ......................................................................... بادران تهران يک گل: اكبر صغيري )17( اين بازيكن يک پنالتي را هم از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.