آشتيكنان طارمي با خوردبين

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تمرين ديروز دوشنبه پرســپوليس از ساعت 0۳:71در ورزشگاه كاظمي آغاز شــد. حدود 200 هوادار در تمرينات پرسپوليس حاضر شدند و به تشويق بازيكنان و كادرفني پرداختند. هواداران پرسپوليس بنر محسن مسلمان را نيز در ورزشگاه كاظمي نصب كرده بودند. بازيكنان تيم اميد پرسپوليس به خاطر بازي روز گذشــته در تمرينات حضور نداشــتند و با تصميم برانكو استراحت كردند. كادر فني پرسپوليس دقايقي در خصوص نكات فني ديدار با نفت با هم به گفتوگو پرداختند. در اين تمرين مهدي طارمي و محمود خوردبين خوش و بش گرمي داشــتند تا به شــايعات درگيري خود در تمرين روز شنبه پايان بدهند. بازيكنان پرسپوليس ابتدا زير نظر ماركو به تمرينات كششي و نرمشي و سپس در سه گروه مختلف به تمرينات هوازي و استقامتي با توپ پرداختند. در ادامه سرخپوشان به دو گروه تقسيم شدند و در گروههاي مثلثي شكل به حفظ توپ و پاسكاري پرداختند. پس از اين مرحله از تمرينات، بازيكنان به تمرينات تاكتيكي روي آوردند و توپهاي ارسالي از جناحين را به سمت دروازه شليک كردند. حسين ماهيني و فرشاد احمدزاده كه در طول هفته به دليل مصدوميت جزئي در تمرينات گروهي شركت نكرده بودند، در تمرينات شركت كرده و به كار با توپ پرداختند. محســن ربيعخواه ديگر مصدوم پرسپوليس به صورت اختصاصي كار كرد و پس از دويدن دور زمين به سالن بدنسازي رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.