اميد ابراهيمي هم از استقالل پول گرفته است!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ظاهرا قرار نيســت اتفاقهاي عجيب در باشگاه اســتقاللتمامشــود.بعدازاينكهخبريمنتشرشد كه پژمان منتظري بعــد از عقد قرارداد با اســتقالل 400 ميليون تومــان پول دريافت كــرده، حاال خبر ميرســد كه اميد ابراهيمي هم بعد از تمديد قرارداد 00۳ ميليــون تومان بابــت پيش قــرارداد دريافتي داشته اســت. اين شــرايط احتماال واكنشهايي را از سوي ديگر بازيكنان استقالل به همراه خواهد داشت هر چند كه مسووالن باشگاه همچنان در حال تكذيب پولهاي پرداختي به برخي بازيكنان اين تيم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.