بدهکاران و بدهیسازان را تغییر دهید

اينكه بايستيم تا ديگران و نهادهاي بينالمللي براي فوتبال ما تصميمگيري كنند و با جريمههاي سنگين و البته محروميتهايی كه نمونههايش را امسال به فور ديديم، روبهرو شويم، اصال در شأن فوتبال كشورمان كه اولي آسيا را يدك ميكشد، نيست اما اين اتفاق متاسفانه با عملكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاهها قراردادهايــی را بــا بازيكنان منعقد ميكنند كه به هيچوجه توانايي پرداخت آن را ندارند و طي سالهاي گذشته ميلياردها تومان بدهي پاي باشــگاهها گذاشته و در اين بين سهم فدراســيون فوتبال در همراهي عقد اينگونه قراردادها كمرنگ نبوده است.

همين باشــگاهها به خاطر جذب بازيكن مــورد نظر همه جور تعهــد از جمله پرداخت ماليــات بازيكنــان را برعهــده ميگيرند و به همين خاطر بدهيهاي مالياتي هم سر به فلك كشــيده اســت. بازيكنان خارجي بدون هيچ حســاب و كتابي سر از باشــگاههاي مطرح در ميآوردند و در اين بلبشوي فوتبال كشورمان با كمترين بازي، بدهي هنگفتي روي دســت باشگاهها ميگذارند.

نيازي به ذكر نمونههايي از آنها نيست. از اســتقالل و پرسپوليس گرفته تا تراكتورسازي و اكثر باشــگاههاي ليگ برتري درگير اين نوع بازيكنان هســتند و گاهي از آنها متاسفانه به نام «ســهم مربيان» نام برده ميشــود. جالب اســت كه حتي برخي به نيمكــت تيم هم راه پيدا نميكنند اما چند ســال بعد با حكم فيفا و كنفدراســيون فوتبال آســيا، پول هنگفتي را از باشــگاه طلب ميكنند و يا باشــگاهها را با محروميتهاي ســنگين مواجــه كرده و با بهرهگيري از حفرههــاي قانوني كه در فوتبال كشورمان وجود دارد، حتي باشگاهها را مجبور به پرداخت غرامت هم ميكنند. از طرف ديگر بازيكنان فوتبال در چنين وضعيتي رفتارشــان در قبال تيمهايشــان كامال متفاوت اســت، بازيكنــان در داخــل كشــور و در مواجهه با تيمهاي ليگ برتري برخــورد و رفتاري كامال متفاوت از زمانــي دارند كه در تعهد و قرارداد باشگاههاي ديگر هستند.

به طور مثال بازيكناني كه در كشورهاي حــوزه خليج فارس به ميــدان ميروند، كامال بــه قوانين و مقررات باشگاههايشــان احترام ميگذارند و نهايت تالششــان را ميكنند كه خواســتههاي باشــگاه را برآورده كنند اما در داخل كشــور گرفتار حواشــي ميشوند كه به هيچوجه نميتوانند از تمام تواناييهايشــان بهره بگيرند. ســرمربي تيم ملي به خود اجازه ميدهــد كه تمام اركان فوتبال كشــورمان را به خط كند تا خواســتههايش برآورده شود و يا حتي تاثيرگــذارياش در عزل و نصبها در فدراسيون فوتبال سر زبانها بيفتد.

در نهايت اينكه متاســفانه در طول همه سالهاي گذشته و با همه آسيبهاي جدي كه به فوتبال كشورمان وارد شده، اراده جدي براي سر و سامان دادن به اين وضعيت وجود ندارد. برخی قوانين بدون پشــتوانه كار كارشناسي و حتي اجرايي به صــورت آييننامههاي داخلي ابالغ ميشــود ولي نه تنهــا تاثير مثبتي روي روند حاكم بر فوتبال كشورمان نميگذارد بلكه گاهي همين قوانين مايه ســوء استفاده برخي افــراد شــده و چالشهاي جديــدي به وجود ميآورد. مراجعه برخــي از بازيكنان و مربيان براي گرفتن مطالباتشان به نهادهاي بينالمللي نظير كنفدراسيون فوتبال آسيا ...و نيز نگراني تازهاي را براي فوتبال به وجود آورده است.

مسووالن باشگاهها و فدراسيون فوتبال به اين دل خــوش كردند كه اين نهادها، توجهي به اين شــكايات نخواهند كرد اما به طور حتم زماني كه كميته انضباطي فدراســيون فوتبال توان و قدرت رســيدگي و برخورد با تخلفات مالــي از جمله پرداخــت نكــردن مطالبات بازيكنان توســط باشــگاهها را ندارد، به نظر ميرســد تكرار اينگونه شكايات به زودي پاي ایافســی و حتي فيفا را به ايــن ماجراهاي فوتبال كشورمان باز كند. اينكه كنفدراسيون فوتبال آســيا طي ماههاي اخير به شدت روي فوتبال كشــورمان و بخصوص مشكالت مالي باشــگاهها حساس شده اســت و در وهله اول اقدام به محروميت برخی باشــگاهها از نقل و انتقاالت كرد، نشــان ميدهــد همين عوامل دست به دست هم داده تا شرايط فوتبال بحراني شود و كنفدراسيون فوتبال آسيا به داليلي از جمله شــكايت بازيكنان و گزارشهايی كه از منابعي غير از فدراســيون فوتبال و باشگاهها ميگيرد، روي فوتبال كشورمان تمركز كرده و صد البته ماجراي شكايت فدراسيون فوتبال از ایافسی به خاطر انتقال بازيهاي نمايندگان كشــورمان مقابل تيمهاي عربستان و احتمال الزام پرداخت خســارت كنفدراسيون فوتبال آســيا به فوتبال كشــورمان باعث شده همه چيز عليه فوتبال كشورمان پيش برود. تهديد حذف نمايندگان كشورمان از رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا چه بخواهيــم و چه نخواهيم كامال جدي اســت و اگر وضع به همين منوال پيش برود، قطعا با مشكالت جديتري روبهرو خواهيم بود.

متاســفانه در ايــن بيــن نه اميــدي به فدراســيون فوتبــال وجــود دارد و نــه اين فدراســيون ميتواند درباره كليــات فوتبال از جمله بدهكاري هنگفت باشــگاهها و مسائلي مانند حق پخش تلويزيوني تصميمگيري كند، پس مجمع فدراسيون فوتبال با تشكيل جلسه اضطراري بايد در باره اين مسائل تصميمگيري كند. باعث تاســف اســت كــه كاركرد مجمع فدراســيون فوتبال طي ســالهاي گذشــته آنقــدر تقليل يافته كه نهايــت كار اين مجمع به انتخــاب رييس فدراســيون فوتبال و البته ابالغ آييننامهها در راســتاي خواست روساي فدراسيون فوتبال ختم شده است و اكنون كه هم الزامي براي تغييــر در قوانين و هم تغيير برخي مديران احساس ميشــود، بايد مجمع نقش واقعي خود را ايفــا كند تا فوتبال از اين شرايط خارج شود.

بازيكناني كه در كشورهاي حوزه خليج فارس به ميدان ميروند، كامال به قوانين و مقررات باشگاههايشان احترام ميگذارند و نهايت تالششان را ميكنند كه خواستههاي باشگاه را برآورده كنند اما در داخل كشور گرفتار حواشي ميشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.