انتقال سردار به التزيو در تابستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ادامــه ديدارهاي هفتــه چهارم ليگ برتر روســيه تيمهاي زسكا مسكو و روبيــنكازان برابــر هم قــرار گرفتند كه بــا برتري 2 بر يك تيــم ميهمان به پايان رســيد. يوناتاس، مهاجم 28 ساله برزيلي و همپســتي سردار آزمون در تيم روبينكازان در دقايق 2 و 10 گلزني كرد. تنها گل تيم زسكا مسكو بهعنوان ميزبان اين رويارويي را شچنيكوف در دقيقه 13 به ثمر رساند. ســردار آزمون، مليپوش ايرانــي بــراي اولينبــار در فصل جاري ليگ برتر روســيه در تركيب اصلي تيم روبينكازان به ميــدان رفت و در دقيقه 68 با ترك زمين بــازي جاي خود را به كارادنيز، مهاجم 37 ساله تركيهاي داد.

سردار در 3 بازي گذشته روبينكازان بهعنوان بازيكن تعويضي در ميدان حضور داشــت. تيم روبينكازان با اين پيروزي ارزشــمند خارج از خانه 6 امتيازي شد و با 5 پلــه صعود در جــدول ردهبندي ليگ برتر روســيه رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

مهاجــم ايرانــي روبيــن كازان كه در بازي هفته گذشــته تيمــش مقابل آرســنال توال هم عملكرد خوبي داشت، مانند بازي قبلي مقابل زســكا مسكو هم يك توپ را به تيــر زد تا در چهار هفته ابتدايي ليگ برتر روســيه همچنان براي گل زدن طلسم باشد. خبرگزاري ورزشي چمپيونات روسيه با مشاركت كاربرانش نمره فنــي خوب 7/5 را بــراي عملكرد 70 دقيقهاي سردار آزمون در برابر زسكا مسكو در نظر گرفت.

ســرمربي تيم روبيــنكازان درباره برخورد ضربه سردار آزمون به تير دروازه و سپس كاراد نيز ميگويد: «آن زمان هم گفتــم و باز هم تكرار ميكنم ما در حال عملي كردن برنامههاي خود هســتيم و اين مساله نيازمند زمان است.»

با وجود اينكه سرمربي روبين كازان همچنــان از حضور ســردار در اين تيم حرف ميزند، بر اســاس گزارش ســايت ايتاليايي «التزيو نيوز »24 معامله بين دو بين باشــگاه روبين كازان و التزيو بر سر انتقال ســردار آزمون به جمع آبيپوشان شــهر رم تقريبا تمام شــده بود و انتقال اين بازيكن كه در ايران به «ابراهيموويچ ايراني» مشهور است، ميتوانست در ازاي 18 ميليــون يورو عملي شــود اما خريد كايســدو توســط التزيو، جذب مهاجم ايراني روبينكازان را تحتالشــعاع خود قــرار داد و ايــن قضيه منتفي شــد اما ماجراي به خدمت گرفتن آزمون تنها به تعويق ميافتــد و التزيو در پنجره بعدي نقلوانتقاالت يعني ژانويه 2018 مجدداً سراغ گلزن تيم ملي ايران خواهد رفت.

در هفتههــاي اخيــر رســانههاي ايتاليايي مدعي شده بودند كه هدف اول التزيو در فصل نقل و انتقاالت تابســتاني براي خط حمله ســردار آزمون، بازيكن تيم ملي ايران اســت كــه در پي جدال دو باشگاه روستوف و روبينكازان بر سر جذبش سرانجام تكليف او مشخص شد و با قراردادي ســه ساله به تيم شهر كازان بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.