اشتباه دوبل کاوه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با گذشت دو هفته از فصل جديد رقابتهاي ليگ برتر بلژيك، كاوه رضايي تنها 6 دقيقه براي اين تيم بازي كرده اســت. طبعا او در اين 6 دقيقه كار خاصي انجام نداده اما تيمش در اين دو بازي، دو برد به دست آورده و 6 گل هــم زده اســت. دو مهاجم اين تيم هــم هر يك دو گل زدهاند و به نظر ميرســد با اين اوضاع كاوه شانس زيادي براي حضور بيشتر در تركيب شــارلروا ندارد مگر اينكه اتفاق خاصي مثل مصدوميت يا محروميــت براي رقيبانش در اين تيم بيفتد.

كاوه فصل قبل در استقالل از محبوبيت فوقالعــادهاي برخــوردار بــود. گلزنــي در شهرآورد و حضور درخشان در ليگ قهرمانان آسيا و درخشش در ليگ برتر او را تبديل به باارزشترين و محبوبترين بازيكن استقالل كرده بود اما جدايي ناگهاني او از استقالل و پيوستنش به شارلروا باعث دلخوري هواداران از او شد. هواداران استقالل مطمئن بودند مهاجم تيمشان برخالف بعضي از بازيكنان ديگر، به خاطر پول بيشتر اســتقالل را ترك نكرده بود اما وقتي خبر شكايت او و آندو تيموريان از اســتقالل به كنفدراســيون فوتبال آسيا منتشر شد فضا در ميان هواداران استقالل كامال عليه او شد.

اســتقالليها از او انتظار شكايت نداشتند؛ او فقط يك سال در اين تيم حضور داشــت و بخش عمدهاي از مطالباتــش را هم دريافت كرده و تازه از اين تيم جدا شــده بود؛ به همين دليل شــكايت او از استقالل باعث شــد تا هواداران بيشتر از قبل از كاوه ناراحت شوند. او خيلي زود محبوبيتي را كه به ســختي و با تالش در زمين به دســت آورده بود، از دســت داد. عالوه بر اين حاال او در تيم فعلياش هم جايگاه ثابتي ندارد و گزينــه اول و دوم خط حملــه اين تيم هم نيســت. البته هنوز براي قضاوت درباره سرنوشــت كاوه در اروپا زود است اما فعال كه او همه چيز را باخته اســت. او پول زيادي از شــارلروا نگرفته، در اين تيم تبديل به يك نيمكتنشين شــده و محبوبيتش را هم در ميان هواداران استقالل به ســادگي و با دو اشــتباه از دست داده است. او با همين دو اشتباه راه بازگشت به استقالل را هم بر خود بسته و بعيد است در صورت بازگشت به اين تيم، هواداران از او استقبال خوبي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.