تمجید اسطوره وردربرمن از نوري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از بهترين افتخارات باشــگاه آلماني در سال 1992 با قهرماني در جام يوفا به ثبت رسيد، جامي كه هر سال ياد و خاطره آن با جشني ديدني براي برمنها زنده نگه داشته ميشود.

وردربرمن بهعنــوان يكي از پرافتخارترين باشــگاههاي آلمان در دهــه 90 اين افتخار را داشت كه عنوان قهرماني جام يوفا را به ويترين خود اضافه كند. جامي كه با هدايت اتوره هاگل چهره افسانهاي اين باشگاه با ستارههايي كه دور هم جمع كرده بود به دســت آمد و سبزپوشان برمن موفق شــدند در ورزشگاه دلوييز ليسبون با شكســت 2 بر صفر موناكو جام را باالي سر ببرند.

در شرايطي كه هر ساله با برگزاري جشني در حضــور طرفــداران و اعضاي تيــم قهرمان خاطرات اين موفقيت بزرگ زنده نگه داشته ميشود اين بار فرصت تجليل از اســطوره افسانهاي و محبوب نيمكت برمنها به سرمربي ايراني االصل رسيد تا با اعطــاي يادبودي به اتوره هاگل از اين چهره سرشــناس فوتبال آلمان تجليل به عمل آورد.

الكساندر نوري بهعنوان سرمربي حال حاضر وردربرمن با اعطاي تابلويي ديدني از صحنههاي قهرماني اين تيم در جام يوفا در ســال 92 به هاگل به تمجيد از اين چهره پرداخت و چهره افســانهاي برمنها نيز به تمجيد از جاه طلبيهــاي مربي جوان پرداخت و مدعي شــد او ميتواند روزهاي خوبي را براي اين باشگاه در فصل رو به آغاز بوندس ليگا رقم بزند.

نكته جالــب اينكه كاپيتان حال حاضر باشــگاه وردربرمن نيز در كنار الكساندر نوري از كاپيتان ســال 92 اين تيم يعني ميروسالو ووتاوا كه جام قهرماني را باالي ســر برد با پيراهن شــماره 92 باشگاه تجليل كرد كه اين صحنهها سرو صداي زيادي در رسانههاي آلماني به پا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.