جدايي دوباره عزت اللهي از روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزت اللهي يكــي از كليديتريــن بازيكنان تيم ملي بعد از نيمفصل حضور قرضي در آنژي ماخاچ قلعه به نيت اينكه بتوانــد به مهرهاي ثابت در تركيب روستوف تبديل شود دوباره به اين باشگاه قديمي برگشت تا به اميــد تغييراتي كه در اين تيم به وقوع پيوسته بود، بتواند بــه مهرهاي ثابت در ايــن تيم تبديل شود اما ســرمربي جديد برخالف تمام پيش بينيها با گذشــت چهار هفته از فصل جديــد روي خوش به عزت اللهي نشان نداد تا هافبــك ايراني از روي نيمكت شــاهد بازيهاي روستوف باشد.

عزت اللهــي كه در آخريــن مصاحبه مدعي شــده بود به هيچ عنوان از نيمكت نشيني رضايت نــدارد در نشســتي با سرمربي و سران باشگاه پيگير شرايط خود است چون هنــوز فرصت براي جدايي و پيوستن به تيم ديگــر را دارد، موضوعي كه به سوژهاي جالب براي سايت چمپيونات روسيه تبديل شد. اين سايت در گزارشي مينويسد: «عزت اللهي در تابســتان هم با پيشــنهاداتي از هلند، بلژيــك و تيمي دســته دومي از آلمــان روبهرو بود اما تمديــد قرارداد دو ســاله اين بازيكن با باشــگاه روستوف قبل از حضور قرضــي در آنژي كار را بــراي اين بازيكن سخت كرد و عزت اللهي تصميم گرفت در روستوف بماند اما ســرمربي جديد باشــگاه اعتقاد چنداني به بازيكن مستعد ايراني ندارد تا زمزمههاي ترك تيم توسط اين بازيكن به گوش برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.