پايانیوس کريم!

خداحافظی انصاري فرد و المپياكوس با كمترین هزینه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

همانطور كه طي روزهاي آتي رسانههاي يونانــي بــه جدايي كريــم انصــاري فرد از المپياكوس دامن زده بودند اين بار باشــگاه سرشــناس يوناني با تصميمي كه در ارتباط بــا خريد جديد خود گرفــت عمال آب پاكي را روي دســت مهاجم ايراني و طرفدارانش ريخت تا ثابت كند ديگر حســابي روي اين بازيكن باز نميكند.

خبرگــزاري SDNA يونــان در ادامه گزارشهــاي خود پيرامــون انصاري فرد در المپياكــوس مدعي شــد قهرمــان يونان با قطعي كردن تصميم خود براي كنار گذاشتن مهاجم ايراني از فهرســت نفرات براي فصل آتي، جانشــين كريــم را انتخاب و با مهاجم باشــگاه پارتيزان براي امضاي قراردادي سه ســاله به توافق رسيده اســت. به نوشته اين رســانه معتبر يوناني باشــگاه المپياكوس با اروس تزورتزيويتس مهاجم باشگاه پارتيزان بلگراد به توافق نهايي رســيد تا اين بازيكن جانشين انصاري فرد در فهرست فصل جديد شود. بازيكني كه بســنيك هاسي سرمربي المپياكوس عالقه خاصي به خريد او داشــت و بعــد از بــازي مرحله قبل پلــي آف ليگ قهرمانان موفق به توافق با او شد. خبرگزاري SDNA مدعي شــد با اين نقــل و انتقال كريم انصاري فرد بايد به يكي از پيشنهاداتي كه در تابســتان دريافت كرده پاســخ مثبت بدهد كه شانس پانيونيوس براي بازگرداندن اين گلزن ايراني با توجــه به محبوبيتي كه كريم در ميان طرفداران اين باشــگاه دارد، بيشتر از ساير باشگاههاي خواهان او است.

اين در حالي است كه كريم انصاري فرد با حضور در اين تيم نتوانســت در بازيهاي زيادي به ميدان برود و جدايي او با كمترين بــازي صورت خواهد گرفت. هرچند از عالقه مديران اين باشــگاه يوناني بــه انصاري فرد هم نميتوان گذشــت و به نظر ميرسد اين بازيكن عــالوه بر پانيونيوس پيشــنهادهاي خوب و جدي ديگري نيز داشــته باشــد. در هميــن رابطــه راديو ورزش يونــان نيز روز گذشــته از احتمال بازگشــت كريم انصاري فرد به پانيونيــوس خبر داد و از طرف ديگر روزنامــه گازتا اســپورت يونان ايــن خبر را قطعي دانســت زيرا المپياكوس با جانشين كريم نيز به توافق نهايي رسيده است.

روزنامــه گاتزتا اســپورت يونان در اين باره مينويسد: «كريم انصاريفرد، جايي در تركيب بسنيك، ســرمربي المپياكوس ندارد و بازگشــتش به پانيونيوس بــا توافق نهايي اوزيچ جورجويچ، بازيكــن پارتيزان بلگراد با المپياكوس قطعي شــده است.» انصاريفرد فصل گذشــته با قراردادي 3 و نيم ساله به المپياكوس ملحق شــد ولي طي يك فصل، حضور ثابتي در تركيب المپياكوس نداشت و با آمدن بسنيك، سرمربي جديد ديگر جايي در فهرست 18 نفره نيز ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.