جهانبخشبافیلیپکوکوشروعمیکند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فصل جديد رقابتهــاي اردی ويژه هلنــد در حالــي از اواخر هفته شــروع شود كه تيم عليرضا جهانبخش لژيونر و مليپوش خوب كشورمان در اين رقابتها با قرعه نسبتا دشواري روبهرو شده است.

اردیويژه هلند از جمعه شــب فصل جديد خــود را در حالي آغاز خواهد كرد كه ســتاره ايراني حاضر در اين رقابتها به همراه تيمش با قرعه دشواري روبهرو شــده و روز سختي را تجربه خواهد كرد. عليرضا جهانبخش ستاره شماره ‪AZ 7‬ آلكمار به همراه هم تيميهاي خود راهي شهر آيندهوون خواهند شد تا مقابل تيم مدعي پي اس وي و سرمربي مشهور اين تيم فيليپ كوكو صف آرايي كنند.

جدالي كه در ورزشگاه فيليپس آرنا برگزار خواهد شــد و ميتواند چالشــي سخت و در عين حال هيجان انگيز براي ياران جهانبخش رقم بزند. شــروع با اين تيم مطرح هلندي بــراي جهانبخش در سال جام جهاني شروعي سنگين خواهد بود.

عليرضا شرايط خوبي را در چند سال اخير سپري كرده و اميدوار است در اين فصل از رقابتها هــم بتواند همچنان به رويــه خوب خود ادامه دهــد. آلكمار در فصــل نقل و انتقاالت به هيچ وجه راضي به از دســت دادن عليرضا نشد در حالي كه ميتوانست با مبلغ خوبي اين بازيكن خوب كشــورمان را به تيم ديگري انتقال دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.