کريمي همچنان به دنبال تیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي كريمي، بازيكنــي كه در دو بازي آخر تيم ملي در مصاف دوســتانه با مونته نگرو و همچنين بازي حســاس با ازبكستان در مقدماتي جام جهاني كه منجر به صعود ايران به روســيه 2018 شد و بهعنوان بازيكن اصلي در فهرست 11 نفره كــيروش قرار گرفت كه اتفاقا عملكــرد خوبــي هم نشــان داد، اصال شرايط خوبي در باشــگاه ديناموزاگرب ندارد تا جايي كه اصال در برنامههاي اين تيم براي فصل جاري قرار نگرفته است.

علي كريمي كه نيمفصل با پيراهن لكوموتيو در ليگ كرواســي بازي كرد و درخشــيد با توجه به اينكه ميدانست دينامو زياد روي تواناييهاي او حســاب بــاز نكرده با تاخير به زاگرب برگشــت به اين اميد كــه بتواند رضايتنامهاش را از تيم پرافتخار كرواســي براي كوچ به باشگاهي ديگر دريافت كند. اين بازيكن كــه ميتواند يكــي از بازيكنان كليدي كيروش در روســيه 2018 باشد سر از چه تيمــي در خواهد آورد. كريمي اين روزها در زاگرب تنها در تمرينات دينامو حضور دارد و اميدوار اســت در فرصت باقيمانده تا نقل و انتقاالت تابستاني راه ورودش به تيمي ديگر فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.