حق پخش 60 میلیاردی براي باشگاههاي عربستاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال عربستان اعالم كرد حق پخش فصل گذشته مسابقات ليگ برتر اين كشــور را به حساب باشــگاهها واريز ميكند. فدراسيون فوتبال عربستان به باشــگاههاي فوتبال وعده داده اســت كه حق پخش بازيهاي فصل گذشــته را به حسابشان واريز كند. پيش از اين باشگاههاي سعودي به تاخير در پرداخت حق پخش بازيها اعتراض كرده و حتي رييس فدراسيون عربستان را متهم به فساد كرده بودند.

فدراسيون عربستان براي 14 باشگاه فوتبال خود مبلغ 70 ميليون ريال (تقريبا 60 ميليارد تومان) در نظر گرفته است كه به هر كدام مبلغي حدود 4 و نيم ميليارد تومان خواهد داد. اين در حالي است كه االهلي عربستان رقيب پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا است و اين شارژ مالي به نفع رقيب پرسپوليس خواهد بود. جالب اســت كه در عربســتان برای به تاخير افتادن پرداخت حق پخش تلويزيوني اعتراض ميشــود و باشگاهها از دير شدن آن ناراحت هستند اما در كشور ما نه تنها حق پخشــي به باشگاهها پرداخت نميشــود، بلكه گاهي اوقات آنها براي پخش بازيهايشــان بايد به نهادهاي زيربط هزينهاي هم پرداخت بكنند و متاسفانه در طول ســالهاي گذشته با وجود اصرار باشگاهها و فدراسيون فوتبال هنوز تيمهای فوتبال كشورمان نتوانستهاند به حق قانوني خود و البته يكي از منابع مهم درآمدشان دست پيدا كنند. طي روزهاي گذشته هم اين مساله با برگزاري جلسهاي در مجلس با حضور رييس فدراســيون فوتبال و برخي از مديران باشگاهها و همچنين مسووالن صدا و ســيما پيگيري شد اما متاسفانه مثل هميشه چيزي دست باشگاهها را نگرفت و مساله حق پخش همچنان در كشورمان حل نشده است. اين را هم بايد اضافه كرد كه فوتباليها تا پايان آگوســت به مسووالن صدا وسيما فرصت دادند اما بعيد به نظر ميرسد اين موضوع به سرانجامي كه مدنظر فدراسيون و باشگاهها است، ختم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.